Avís legal

1. Informació general

El lloc web www.auladerechodeautor.org depèn del Centro Español de Derechos Reprográficos EGDPI (en endavant, CEDRO), entitat de gestió col·lectiva de drets de propietat intel·lectual amb domicili al carrer Alcalá, 26, 3.º (entrada per Cedaceros, 1), 28014 Madrid (telèfon +34 91 308 63 30, fax +34 91 308 63 27 i adreça electrònica cedro@cedro.org).

CEDRO, amb NIF V-78652203, està inscrit en el Registro Nacional de Asociaciones del Ministeri de l’Interior amb el número 74.685, i va ser autoritzat per actuar com a entitat de gestió de drets d’autor per Ordre del Ministeri de Cultura de 30 de juny de 1988.

L’Aula del Dret d’Autor és un servei original de l’associació finlandesa Kopiosto, que està disponible com a part del servei de Kopiraitti.fi, mantingut pel Ministeri d’Educació i Cultura. La versió per a Espanya depèn del Centro Español de Derechos Reprográficos EGDPI (CEDRO).

2. Sobre aquest avís legal

La finalitat d’aquest avís legal és presentar les condicions generals que regulen l’accés, navegació i ús del servei al qual s’accedeix mitjançant www.auladerechodeautor.org, així com les responsabilitats derivades de l’ús dels seus continguts.

El fet que CEDRO o Kopiosto no exerceixin o executin qualsevol dret o disposició dels definits en aquest avís legal no pot interpretar-se com una renúncia a aquests, excepte que es reconegués i acordés així per escrit.

Addicionalment a aquestes condicions generals, CEDRO pot establir condicions particulars que regulin l’ús de serveis específics oferts a través del seu web. En cas de discrepància entre el que s’estableix en aquestes condicions generals i les condicions particulars d’un servei o contingut, preval el que disposin aquestes últimes.

3. Usuaris

El sol fet d’accedir, navegar o utilitzar aquest lloc web confereix a qui el duu a terme la condició d’usuari. Des del moment en què algun d’aquests fets es duu a terme, l’usuari accepta plenament i sense cap reserva les condicions generals contingudes en aquest avís legal, així com les condicions particulars que, si escau, es puguin establir per a determinats serveis i continguts del lloc web. Per aquest motiu, l’usuari ha de llegir atentament aquest avís legal.

4. Ús d’aquest lloc web, els seus continguts i serveis

El servei es destina a un ús docent no comercial i/o a un ús estrictament personal (no comercial ni empresarial).

L’usuari està autoritzat a imprimir, mostrar o exposar el material públicament als seus alumnes, exclusivament en les seves activitats docents i sempre que no hi concorri una finalitat comercial. A més, l’usuari està autoritzat a imprimir el material per al seu ús personal. La reproducció i l’ús del material per a altres finalitats i en contextos diferents dels permesos en aquestes condicions d’ús o en la llei, només es permeten amb l’autorització específica de CEDRO.

Per incloure el contingut de www.auladerechodeautor.org com a part d’una altra pàgina o llocs d’internet, publicacions o per generar una base de dades, cal demanar autorització prèvia a CEDRO.

L’usuari es compromet a utilitzar aquest lloc web i els seus serveis i continguts de forma correcta i lícita, de conformitat amb la legislació vigent, la bona fe, els usos generalment acceptats i l’ordre públic.

L’usuari no ha de dur a terme accions que puguin causar danys a les pàgines web d’aquest lloc o que puguin inutilitzar-lo, sobrecarregar-lo o deteriorar-lo de qualsevol manera. Tampoc ha de dur a terme cap activitat que pugui impedir als altres usuaris la normal utilització o gaudi del lloc web.

Queden prohibits els actes següents en relació amb els continguts d’aquest lloc web:

 • La seva reproducció o comunicació pública per a finalitats diferents de les descrites anteriorment.
 • La seva distribució o transformació, excepte que es disposi de l’autorització dels seus titulars legítims o estigui permès legalment.
 • La vulneració dels drets de Kopiosto o CEDRO o dels seus titulars legítims.
 • La seva utilització per a tota mena de finalitats comercials, empresarials o publicitàries, excepte que es disposi de l’autorització per escrit de CEDRO.
 • Qualsevol intent d’obtenir els continguts del web per mitjans diferents dels que CEDRO posa a disposició dels usuaris.
 • La reproducció o posada a disposició dels continguts en qualsevol lloc d’internet o formant part d’una altra publicació o base de dades.

L’usuari és responsable d’aportar informació veraç i lícita. Els usuaris són responsables de la confidencialitat de les contrasenyes i altres identificadors que CEDRO els proporcioni per accedir al servei, i es comprometen a no cedir-los ni permetre’n l’ús a tercers, sigui de forma permanent o temporal. És responsabilitat de l’usuari la utilització il·lícita dels serveis d’aquest lloc web per un tercer que faci servir la seva contrasenya a causa d’un ús no diligent per part de l’usuari.

L’usuari ha de comunicar a CEDRO de manera immediata qualsevol circumstància que pugui suposar l’ús indegut de contrasenyes i altres indicadors, com per exemple el robatori o la pèrdua. Mentre no es produeixi aquesta comunicació, CEDRO queda eximit de tota responsabilitat que pogués derivar-se de l’ús indegut, per part de tercers no autoritzats, d’aquestes contrasenyes.

5. Drets de propietat intel·lectual i industrial

Kopiosto i CEDRO són titulars dels drets de propietat intel·lectual, industrial sobre els continguts disponibles en aquest web, o disposen de l’autorització necessària per a la seva utilització. L’accés, navegació i ús d’aquest lloc web per part de l’usuari no implica en cap cas renúncia, transmissió, llicència ni cessió total o parcial per part de Kopiosto o CEDRO dels drets esmentats.

En conseqüència, no està permès suprimir, eludir o manipular l’avís de drets d’autor (“copyright”) i qualssevol altres dades d’identificació dels drets de Kopiosto o CEDRO incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció, les empremtes digitals o qualssevol mecanismes d’informació o d’identificació que puguin incloure’s en els continguts.

Igualment, queda prohibit reproduir, modificar, reutilitzar, explotar, comunicar públicament, carregar arxius, enviar per correu, transmetre, utilitzar, tractar o distribuir de qualsevol manera la totalitat o part dels continguts inclosos en el lloc web per a propòsits públics o comercials, si no es disposa de l’autorització expressa i per escrit.

També queda prohibida la reproducció o ús sense l’autorització de CEDRO o Kopiosto dels seus noms o marques comercials.

La legitimitat dels drets de propietat intel·lectual o industrial corresponents als continguts aportats per tercers és de responsabilitat exclusiva seva.

6. Responsabilitat

La responsabilitat de l’ús d’aquest lloc web correspon únicament i exclusivament a l’usuari. Aquesta responsabilitat també és d’aplicació a l’ús, per part de l’usuari o d’un tercer, de les contrasenyes o identificadors similars que puguin ser necessaris per a l’accés al lloc web o als seus serveis.

En qualsevol cas, CEDRO es reserva el dret a denegar, sense necessitat d’avís previ, l’accés al lloc web als usuaris que incompleixin aquestes condicions generals, o les condicions particulars que puguin haver-se establert.

CEDRO no es fa responsable en cap cas dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin ser causats per:

 • La no disponibilitat, manteniment i funcionament del lloc web o dels seus serveis o continguts;
 • la falta d’utilitat, adequació o validesa del lloc web o dels seus serveis o continguts per satisfer necessitats, activitats o resultats concrets o expectatives dels usuaris;
 • qualsevol dany directe o indirecte que resulti de qualsevol error o omissió en el servei o l’ús o la interpretació de la informació que s’hi contingui;
 • qualsevol ús dels continguts per part dels usuaris, i especialment els usos il·lícits, negligents, fraudulents o contraris a aquestes condicions generals, a la bona fe, als usos generalment acceptats i a l’ordre públic;
 • la il·licitud, falta de qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició o anunciats en el lloc web;
 • l’incompliment per part de tercers de les seves obligacions o compromisos en relació amb els serveis prestats als usuaris a través del lloc web.

7. Modificació de les funcions del servei o finalització del servei

CEDRO té dret a canviar el contingut, el funcionament i les condicions d’ús del servei, sempre que els canvis siguin necessaris per desenvolupar el servei o per qualsevol altre motiu justificat. A més, té dret a deixar de prestar el servei en qualsevol moment.

8. Política de privacitat i cookies

Per conèixer les nostres polítiques en matèria de protecció de dades i cookies, visiti la nostra política de privacitat i la nostra política de cookies.

9. Enllaços

Els enllaços i continguts de pàgines web de tercers a les quals es pot accedir des d’aquest lloc web no són responsabilitat de CEDRO, i no es pot garantir que siguin exactes en el moment d’accés de l’usuari.

10. Jurisdicció

Aquest avís legal es regeix per la legislació espanyola.

CEDRO i l’usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pugui correspondre, sempre que la legislació que resulti d’aplicació no disposi obligatòriament una altra cosa, se sotmeten a la jurisdicció dels jutjats i tribunals de la ciutat de Madrid per a totes aquelles qüestions que puguin suscitar-se o accions exercitar-se derivades de la prestació del servei d’aquest lloc web i dels seus serveis i continguts, i sobre la interpretació, aplicació, compliment o incompliment del que s’estableix aquí.

 

22.08.2022