11.7.2022

Cessió de drets

Un autor pot cedir els seus drets econòmics a una altra persona, per exemple, una editorial, una empresa o una productora. La cessió queda limitada al dret o drets cedits, a les modalitats d’explotació previstes expressament i al temps i l’àmbit territorial que es determinin.