11.7.2022

Citació fotogràfica

Per a una presentació científica o crítica, es poden agafar imatges relacionades amb el text sense el permís de l’autor, sempre que es faci complint els requisits del límit de citació. Entre el text i la imatge hi ha d’haver una connexió rellevant.