11.7.2022

Compensació per còpia privada

La compensació equitativa per còpia privada es reconeix a favor dels autors les obres dels quals són copiades per a ús privat, juntament amb els editors, els productors de fonogrames i videogrames i els artistes intèrprets o executants.

La compensació per còpia privada l’abonen els fabricants d’equips a Espanya mentre actuïn com a distribuïdors comercials, així com els adquirents fora del territori espanyol, per a la distribució comercial o per a la utilització dins d’aquest territori.

Es considera còpia privada la reproducció feta en qualsevol suport, sense assistència de tercers, d’obres ja divulgades, quan concorrin simultàniament les circumstàncies següents: 

  • Que la dugui a terme una persona física exclusivament per al seu ús privat, no professional ni empresarial, i sense finalitats directament o indirectament comercials.
  • Que la reproducció es faci a partir d’obres a les quals hagi accedit legalment des d’una font lícita.
  • Que la còpia obtinguda no sigui objecte d’una utilització col·lectiva ni lucrativa ni de distribució mitjançant preu.