11.7.2022

Comunicació pública

És una comunicació pública tot acte pel qual una pluralitat de persones pot tenir accés a una obra sense haver-ne de distribuir exemplars prèviament a cada una d’elles. Són actes de comunicació pública l’emissió d’una pel·lícula, un concert o un recital de música, una representació teatral, una lectura pública d’un llibre, la projecció d’imatges i l’exhibició pública d’obres d’art, entre d’altres.