11.7.2022

Productor de fonogrames

El productor d’un fonograma és la persona natural o l’empresa amb la iniciativa i la responsabilitat de la qual es duu a terme per primera vegada la fixació o l’execució d’una obra musical. El productor de fonogrames rep la protecció dels drets connexos.