Citar o citació directa

Una citació directa és escriure el text original al peu de la lletra.

La citació directa es marca entre cometes; de vegades, el text citat va en cursiva. Una citació directa és curta i només s’ha d’utilitzar si és necessari per comprendre el text original.

En Manel diu: «El plagi és il·legal.»

plagi és il·legal», diu en Manel.