12.8.2022

Cesión de dereitos

Un autor pode ceder os seus dereitos económicos a outra persoa, por exemplo, unha editorial, unha empresa ou unha produtora. A cesión queda limitada ao dereito ou dereitos cedidos, ás modalidades de explotación expresamente previstas e ao tempo e ámbito territorial que se determinen