12.8.2022

Compensación por copia privada

A compensación equitativa por copia privada recoñécese a favor dos autores cuxas obras son copiadas para uso privado xunto cos editores, os produtores de fonogramas e videogramas e os artistas intérpretes ou executantes.

A compensación por copia privada abóana os fabricantes de España en tanto actúen como distribuidores comerciais, así como os adquirentes fóra do territorio español, para a súa distribución comercial ou utilización dentro deste.

Considérase copia privada a reprodución realizada, en calquera soporte, sen asistencia de terceiros, de obras xa divulgadas, cando concorran simultaneamente as seguintes circunstancias:

  • Que a leve a cabo unha persoa física exclusivamente para o seu uso privado, non profesional nin empresarial, e sen fins directa nin indirectamente comerciais.
  • Que a reprodución se realice a partir de obras ás que accedera legalmente desde unha fonte lícita.
  • Que a copia obtida non sexa obxecto dunha utilización colectiva nin lucrativa, nin de distribución mediante prezo.