Poden copiarse tarefas particulares ou exercicios e as súas respostas dun libro de texto nun material didáctico propio?

Nun material didáctico propio poden incluírse fragmentos de obras alleas xa divulgadas, con base no límite de cita. Esta incorporación debe realizarse a título de cita ou para a súa análise, comentario ou xuízo crítico. Tal utilización só poderá realizarse con fins docentes ou de investigación, na medida xustificada polo fin desa incorporación e indicando a fonte e o nome do autor da obra utilizada.

More