Poden utilizarse a información, as ideas e os principios dunha obra doutra persoa nunha obra propia?

Os dereitos de autor non protexen o contido da información, as ideas ou as opinións dunha obra. Poden aproveitarse para escribir un texto propio ou crear outra obra.

More