Política de privacitat

1. Identitat del responsable del tractament

Titular: Centro Español de Derechos Reprográficos EGDPI (en endavant, CEDRO)

Domicili: C. Alcalá, 26, 3.º (entrada per c. Cedaceros, 1), 28014 Madrid

NIF: V-78652203

Registre: Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones del Ministeri de l’Interior amb el número 74.685 i autoritzada per actuar com a entitat de gestió de drets d’autor per Ordre del Ministeri de Cultura de 30 de juny de 1988.

Domini: https://www.auladerechodeautor.org/ i www.cedro.org

Adreça electrònica: dlp@cedro.org

DPO / Contacte:

Bird & Bird (International) LLP

Paseo de la Castellana, 7, 7.ª planta

28046 – Madrid

De conformitat amb la normativa de dades de caràcter personal en vigor, i qualsevol altra legislació rellevant i actual aplicable, l’usuari queda informat que les dades personals proporcionades seran tractades per CEDRO únicament per a les finalitats descrites en el formulari corresponent en el qual es recullin i per a la gestió del servei prestat a través de https://www.auladerechodeautor.org/, gestió del seu perfil o creació d’una nova contrasenya.

2. Informació sobre activitats de CEDRO, dret de propietat intel·lectual i cultura

En el cas que vostè, en qualsevol dels formularis existents en els diferents webs de CEDRO, hagi acceptat l’enviament d’informació sobre les activitats de la nostra Entitat, l’informem que les dades de caràcter personal proporcionades seran tractades per CEDRO per mantenir-lo informat de la seva activitat, emparant-se en el seu interès legítim en el cas en què es consideri que existeix una relació jurídica amb vostè, o bé en el seu consentiment, en marcar la casella per acceptar la política de privacitat, quan no existeixi una relació jurídica entre vostè i CEDRO.

L’informem que l’Entitat conservarà les seves dades mentre duri la relació negocial i no s’oposi a rebre informació, o mentre no es produeixi la revocació del seu consentiment, sense perjudici que es conservin mentre persisteixin les obligacions legals aplicables. Els assoliments més recents i altra informació emmagatzemada en el perfil dels usuaris es conservaran durant almenys tres anys des que es van desar, excepte que es produeixi una revocació del consentiment. Si un perfil no s’utilitza en tres anys, el proveïdor de serveis té dret a eliminar-lo, així com les dades que el perfil tingui emmagatzemades.

Així mateix, l’informem que, en cas que la base legitimadora sigui l’interès legítim, pot oposar-se al tractament de les dades amb les finalitats apuntades, en qualsevol moment, enviant un correu electrònic a cedro@cedro.org.

3. Formularis de contacte i registre

En el cas que vostè hagi emplenat algun formulari de contacte o registre en les pàgines web de CEDRO, l’informem que l’Entitat tractarà les dades de caràcter personal proporcionades en aquests formularis per atendre les seves consultes i per a la gestió i tramitació del servei sol·licitat, emparant-se en el seu consentiment, després que hagi emplenat i enviat el formulari corresponent i marcat la casella per acceptar la política de privacitat, o bé en l’execució de la relació jurídica existent entre les parts, per entendre’s que el registre dona lloc a l’existència d’aquesta relació.

Així mateix, l’informem que CEDRO conservarà les seves dades mentre duri la relació negocial amb vostè o mentre no es produeixi la revocació del seu consentiment, sense perjudici de la seva conservació mentre persisteixin les obligacions legals aplicables a l’Entitat.

4. Exercici de drets comuns a totes les dades personals

Vostè té dret a obtenir confirmació sobre si a CEDRO estem tractant les seves dades personals. En aquest cas, vostè disposa dels drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació al tractament i portabilitat, respecte de les seves dades de caràcter personal, així com de la possibilitat de revocar el seu consentiment, i pot exercir-los per escrit a cedro@cedro.org o per carta al carrer Alcalá, 26, 3a planta, 28014, Madrid.

Especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, vostè té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat nacional de control. A aquest efecte, ha d’adreçar-se a l’Agencia Española de Protección de Datos: c. Jorge Juan, 6, 28001 Madrid.

5. Comunicació de dades a tercers

Amb caràcter general, CEDRO no cedirà les seves dades a tercers, excepte per obligació legal. No obstant això, és possible que, per a la correcta prestació dels serveis, l’Entitat hagi de comunicar determinades dades personals a tercers que li prestin serveis, exclusivament per al seu correcte funcionament.

En qualsevol cas, aquestes comunicacions de dades es faran com a encàrrec de tractament per part dels esmentats tercers, per a la prestació de serveis a CEDRO.

En aquest sentit, CEDRO disposarà dels contractes corresponents d’encàrrec de tractament amb els tercers que tractin o accedeixin a les dades de caràcter personal responsabilitat de l’Entitat, en compliment del que estableix la normativa de protecció de dades.

6. Recomanació de llocs/pàgines web

Quan CEDRO recomana o enllaça algun lloc/pàgina web, considera que aquests són d’interès per a l’usuari.

L’Entitat no té una obligació de supervisió respecte dels llocs/pàgines web que enllaça o recomana. Aquests els han creat persones jurídiques, físiques i ens sense personalitat, aliens a CEDRO. CEDRO no intervé en la seva gestió, ni els finança, ni decideix respecte dels continguts incorporats, ni gestiona o participa en els serveis que els llocs/pàgines web enllaçats o recomanats subministren. L’Entitat suprimirà qualsevol enllaç i s’abstindrà de recomanar el lloc/pàgina web quan tingui constància fefaent que aquest i/o els serveis que subministra són il·lícits o lesionen béns o drets de tercers susceptibles d’indemnització.

7. Ús de cookies

Cliqui aquí per obtenir informació sobre l’ús de cookies.

8. Seguretat de les dades

CEDRO ha adoptat en els seus centres de treball i/o locals, sistemes, infraestructures de comunicacions, etc., les mesures de seguretat que la normativa de protecció de dades de caràcter personal requereix. També ha adoptat, entre d’altres, les mesures lògiques, físiques, organitzatives i contractuals per evitar l’accés de tercers a les dades sense autorització, així com la seva destrucció, modificació, reproducció, divulgació, transmissió o reutilització.

Malgrat això, sempre que vostè proporcioni informació personal a la xarxa, hi ha el risc que terceres persones, el control de les quals quedi fora del nostre abast, puguin interceptar aquesta informació i utilitzar-la.

Encara que l’Entitat s’esforci per protegir la informació personal i la seva privacitat, no es pot garantir la seguretat de la informació que reveli a través de la xarxa i sota la seva responsabilitat.

9. Vigència i modificació de la política de privacitat

Aquesta política de privacitat està en vigor des del 28/09/2022; l’usuari pot arxivar-la i/o reproduir-la.

Aquesta política pot ser modificada per canvis en els requisits establerts per la legislació vigent en cada moment, per decisions judicials i canvis jurisprudencials, així com per canvis en l’actuació i estratègia empresarial de l’Entitat. Quan aquests canvis siguin significatius, es posaran en coneixement de l’usuari.