Què protegeixen els drets d’autor

Els drets d’autor protegeixen la forma d’expressió original reflectida en una obra, però no una idea, informació, teoria o principi. Sobre un mateix tema, matèria o trama, es poden crear diverses obres, i totes elles estaran protegides. Per exemple, poden escriure’s molts llibres sobre la mateixa trama o pintar-se molts quadres sobre el mateix tema. També es pot utilitzar la mera informació que conté una obra, sempre que l’escriguis amb les teves pròpies paraules. Una obra nova no pot ser una còpia d’una obra anterior. La còpia no compleix els requisits d’originalitat.

Què és una obra

L’objecte dels drets d’autor és una obra creada per una persona. L’obra pot ser literària, artística o científica. L’obra pot ser literària o explicativa, una presentació escrita o oral, una obra escènica o de composició, una obra cinematogràfica, una obra fotogràfica o una altra obra d’arts visuals. La llista no és exhaustiva, perquè una obra pot manifestar-se en qualsevol forma.

Les obres literàries inclouen, per exemple, llibres, articles, narracions breus i poemes. D’acord amb la Llei de propietat intel·lectual, també es consideren obres els mapes i altres dibuixos explicatius, obres en format gràfic o plàstic, i també programes d’ordinador. En canvi, les lleis, els reglaments i els seus projectes corresponents, les resolucions dels òrgans jurisdiccionals, i els actes, els acords, les deliberacions i els dictàmens dels organismes públics, així com les traduccions oficials de tots els textos anteriors, no estan protegits per drets d’autor. Malgrat això, sí que poden estar protegides per drets de propietat intel·lectual determinades produccions editorials dels textos anteriors.

Les obres de belles arts abasten, per exemple, pintures, dibuixos i escultures.

Els drets d’autor no confereixen un dret exclusiu per a una idea, informació o principi, sinó per a una forma de manifestació original i creativa d’una obra.

Llei de propietat intel·lectual, article 10

Originalitat

Perquè el resultat d’un treball creatiu rebi la protecció d’obra, ha d’arribar al nivell d’obra, és a dir, ser original. Es parla de sobrepassar el llindar mínim d’originalitat. No s’exigeix qualitat ni valor artístic. Una obra «dolenta» o «lletja» també pot estar protegida, si és el resultat del treball creatiu independent i original d’un autor. La superació del llindar d’originalitat es decideix cas per cas. Com a criteri habitual, és original aquella obra que és el resultat de l’esforç del seu autor i reflecteix la seva empremta o personalitat, fruit de decisions lliures o creatives. Per estar protegida, una obra ha de ser original.

La superació del nivell d’obra s’ha valorat de diferents maneres segons el tipus d’obra. L’extensió de l’obra no influeix en el seu nivell de protecció. Fins i tot un poema curt o un eslògan publicitari pot estar protegit per drets d’autor.

Què són els drets connexos

La llei de propietat intel·lectual també protegeix determinats drets similars als drets d’autor. S’anomenen drets connexos. Els drets connexos protegeixen els artistes, intèrprets o executants i les seves actuacions; productors de fonogrames, cinema; empreses de radiodifusió; editors de determinades publicacions editorials i publicacions de premsa; fabricants de bases de dades, o els que fan meres fotografies, entre d’altres.

Els drets connexos s’assemblen als drets d’autor en molts aspectes. La diferència més significativa és la durada del termini de protecció, que depèn de cada cas concret. A més, per rebre la protecció dels drets d’autor no s’exigeix complir el requisit d’originalitat.

La protecció dels drets connexos inclou, per exemple, la còpia d’enregistraments discogràfics i pel·lícules, la presentació pública d’enregistraments directament des de l’enregistrament o per ràdio, o la còpia i l’ús de meres fotografies. Per tant, per copiar i utilitzar enregistraments d’imatge i so o meres fotografies, es necessita el permís del titular dels drets connexos.

Llei de propietat intel·lectual, articles 105 i següents

Dret sui generis del fabricant de bases de dades

Es consideren bases de dades les col·leccions d’obres, de dades o d’altres elements independents disposats de manera sistemàtica o metòdica i accessibles individualment per mitjans electrònics o d’una altra manera.Si són originals, es protegeixen per drets d’autor, i si no compleixen el requisit d’originalitat, queda protegit, almenys, el dret sui generis del fabricant de la base de dades, que pot impedir actes d’extracció i/o reutilització de la totalitat o d’una part substancial del seu contingut i actes d’extracció i/o reutilització repetits o sistemàtics de parts no substancials del contingut d’una base de dades que suposin actes contraris a una explotació normal d’aquesta base o que causin un prejudici injustificat als interessos legítims del fabricant. La protecció del dret sui generis del fabricant de bases de dades és més limitada i té un termini de vigència més curt que la protecció dels drets d’autor pròpiament dita. La protecció del dret sui generis del fabricant és vàlida 15 anys des de l’any en què s’hagi acabat el procés de fabricació, a comptar des de l’1 de gener de l’any següent. En els casos de bases de dades posades a disposició del públic abans de l’expiració del període previst anteriorment, el termini de protecció expira al cap de 15 anys, comptats des de l’1 de gener següent a la data en què la base de dades s’hagi posat a disposició del públic per primera vegada.

La protecció s’aplica a una base de dades en la qual el fabricant ha dut a terme una inversió substancial, sigui de mitjans financers, ús de temps, esforç, energia o altres de naturalesa semblant, per a l’obtenció, verificació o presentació del seu contingut. La idea és protegir el treball de recopilació, la inversió duta a terme, no la informació continguda a la base de dades.

Receptes de cuina

Els drets d’autor no protegeixen les proporcions de les matèries primeres ni altra informació, ni les creacions que obeeixin exclusivament a regles tècniques. Malgrat això, un llibre o un article de receptes de cuina, en el seu conjunt, poden ser independents i originals i, per tant, estar protegits per drets d’autor. La forma de presentació d’un menjar també pot ser una obra si és original.

Escultures de neu i estàtues de sorra

Una escultura de neu i una estàtua feta de sorra poden ser obres protegides per drets d’autor, encara que no siguin permanents.

Una estrofa, un parell de paraules, una frase d’una cançó

Una estrofa o frase d’una cançó pot ser suficientment original i, per tant, gaudir d’originalitat, encara que sigui breu. Per això, amb caràcter general, es necessita autorització de l’autor per utilitzar-les, encara que només es copiïn unes frases o una estrofa de la seva obra.

Objecte d’arts aplicades

Els articles d’arts aplicades, com ara els mobles i la roba, es caracteritzen normalment per una forma específica, que es determina segons la funció. En altres paraules, la seva forma obeeix més a regles tècniques que a decisions creatives. Per aquest motiu, la protecció que ofereix el registre com a disseny industrial de l’aparença d’objectes com ara joies, mobles o roba, és el més idoni. Ara bé, si aquests objectes estan dotats de suficient grau d’originalitat, també poden quedar protegits pels drets d’autor.

Si és original, un treball artesanal pot estar protegit per drets d’autor.

Dibuix explicatiu / instruccions d’ús

Amb caràcter general, els dibuixos explicatius de l’ús d’un aparell o estri, o els manuals d’instruccions, no obeeixen a decisions creatives i personals del seu autor, sinó que obeeixen a regles tècniques, de manera que tenen escàs o nul nivell d’originalitat.

Col·leccions d’obres alienes o antologies

Les col·leccions d’obres alienes, de dades o d’altres elements independents com les antologies i les bases de dades que per la selecció o disposició dels seus continguts constitueixin creacions intel·lectuals, estan protegides per drets d’autor. La protecció de les col·leccions es refereix únicament a la seva estructura quant a forma d’expressió de la selecció o disposició dels seus continguts, i no és extensiva a aquests. La protecció de les col·leccions és independent de la protecció que puguin tenir o no els continguts.