Vocabulari de drets d’autor

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z


Antologia

Una antologia és una obra composta per diverses obres o parts d’algunes obres. L’autor d’una antologia adquireix els drets d’autor del conjunt. Per incloure obres en una antologia i posar-la a disposició del públic, es necessita el permís dels autors de les obres que s’hi incloguin.

Artista intèrpret

Un intèrpret d’una obra, com ara un actor, un músic o un cantant, obté protecció per la seva pròpia interpretació. Per obtenir la protecció, l’objecte de la interpretació ha de ser una obra protegida per drets d’autor. Per gravar una interpretació, es necessita el permís de l’artista intèrpret.

Al principi


Cessió de drets

Un autor pot cedir els seus drets econòmics a una altra persona, per exemple, una editorial, una empresa o una productora. La cessió queda limitada al dret o drets cedits, a les modalitats d’explotació previstes expressament i al temps i l’àmbit territorial que es determinin.

Citació

Una citació és un fragment de l’obra d’un autor inserit en l’obra d’un altre autor. Una citació s’ha de limitar a un fragment d’una obra publicada. El nom de l’autor s’ha d’esmentar al costat de la citació.

Citació directa

Una citació directa és la reproducció literal (oral o escrita) d’un text original (vegeu «citació»).

Citació fotogràfica

Per a una presentació científica o crítica, es poden agafar imatges relacionades amb el text sense el permís de l’autor, sempre que es faci complint els requisits del límit de citació. Entre el text i la imatge hi ha d’haver una connexió rellevant.

Citació indirecta

Una citació indirecta és l’expressió d’un tema o contingut d’un text original (font) amb les paraules pròpies de qui escriu (vegeu «referència»).

Citar

Expressar literalment (de manera oral o escrita) un text original (vegeu «citació directa»).

Collage de fotos

Un collage de fotos consta de diverses fotografies, dibuixos animats, pintures o parts d’aquests elements. Per fer servir imatges en un collage de fotos, en general es necessita el permís de l’autor de cada imatge.

Col·leccions i bases de dades

També són objecte de propietat intel·lectual les col·leccions d’obres alienes, de dades o d’altres elements –com ara les antologies–, i les bases de dades que, per la selecció o la disposició dels continguts, constitueixin creacions intel·lectuals. La protecció es refereix únicament a la seva estructura com a forma d’expressió de la selecció o la disposició dels continguts.

Compensació

Per l’ús d’una obra protegida per drets d’autor, s’ha d’abonar una remuneració o una compensació a l’autor. La compensació pot ser exigible encara que l’usuari no sàpiga que per fer-la servir s’exigeix el permís del titular dels drets d’autor.

Compensació per còpia privada

La compensació equitativa per còpia privada es reconeix a favor dels autors les obres dels quals són copiades per a ús privat, juntament amb els editors, els productors de fonogrames i videogrames i els artistes intèrprets o executants.

La compensació per còpia privada l’abonen els fabricants d’equips a Espanya mentre actuïn com a distribuïdors comercials, així com els adquirents fora del territori espanyol, per a la distribució comercial o per a la utilització dins d’aquest territori.

Es considera còpia privada la reproducció feta en qualsevol suport, sense assistència de tercers, d’obres ja divulgades, quan concorrin simultàniament les circumstàncies següents: 

  • Que la dugui a terme una persona física exclusivament per al seu ús privat, no professional ni empresarial, i sense finalitats directament o indirectament comercials.
  • Que la reproducció es faci a partir d’obres a les quals hagi accedit legalment des d’una font lícita.
  • Que la còpia obtinguda no sigui objecte d’una utilització col·lectiva ni lucrativa ni de distribució mitjançant preu.

Compensació per drets d’autor

La compensació per drets d’autor és una remuneració que s’abona a l’autor per l’ús d’una obra, la concessió d’una llicència o qualsevol altra cessió dels drets d’autor. La cessió també pot ser a títol gratuït.

Compensació per revenda

La compensació per revenda és una compensació que s’abona a un artista plàstic per la venda professional o pública d’una obra d’art quan aquesta obra es torna a vendre a un altre propietari.

Comunicació pública

És una comunicació pública tot acte pel qual una pluralitat de persones pot tenir accés a una obra sense haver-ne de distribuir exemplars prèviament a cada una d’elles. Són actes de comunicació pública l’emissió d’una pel·lícula, un concert o un recital de música, una representació teatral, una lectura pública d’un llibre, la projecció d’imatges i l’exhibició pública d’obres d’art, entre d’altres. Compartir una obra a internet és també una comunicació pública. La comunicació pública és un dels drets exclusius en els drets econòmics de l’autor.

Contracte d’edició

Un contracte d’edició és un acord entre un autor i una editorial per publicar una obra escrita.

Al principi


Distribució

Els exemplars de les obres es poden distribuir mitjançant la venda, el préstec i el lloguer. La venda de llibres i obres d’art, el préstec de llibres i el lloguer de pel·lícules constitueixen modalitats de distribució de l’obra. La distribució és un dels drets exclusius en els drets econòmics de l’autor.

Divulgació

La divulgació significa que l’obra s’ha posat a disposició del públic legalment.

Dret a la integritat

El dret moral a la integritat o és la protecció de la singularitat de l’autor. Aquest dret moral faculta l’autor per impedir qualsevol deformació, modificació, alteració o atemptat contra la seva obra que suposi un perjudici als seus interessos legítims o menyspreï la seva reputació. L’obra tampoc es pot posar a disposició del públic d’una manera o en un context ofensius.

Dret de divulgació

Correspon a l’autor el dret moral de decidir si la seva obra ha de ser divulgada i en quina forma.

A més, pot determinar si la divulgació s’ha de fer amb el seu nom, amb pseudònim o signe, o anònimament.

Dret de paternitat

El dret moral de paternitat comporta el dret d’un autor al fet que se l’anomeni autor de l’obra quan aquesta es faci servir. El nom de l’autor s’ha d’esmentar tal com exigeixen les bones pràctiques.

Drets d’autor

Els drets d’autor protegeixen el treball creatiu. L’objecte dels drets d’autor és l’obra que ha creat l’autor, una persona física. Els drets d’autor es coneixen comunament com a «drets exclusius de l’autor».

Drets de propietat intel·lectual

Els drets de propietat intel·lectual són un camp del dret que inclou els drets d’autor i els drets anomenats «connexos», «veïns» o «afins». 

Així mateix, els drets de propietat industrial protegeixen les creacions en l’àmbit de la indústria, com ara les marques, les patents o els dissenys, entre d’altres. Els drets de propietat intel·lectual són drets exclusius semblants als drets de propietat i protegeixen els resultats del treball creatiu.

Drets morals

Els drets morals són drets inalienables relacionats amb el respecte i la figura de l’autor, com el dret de paternitat i el dret a la integritat.

Domini públic

El terme «domini públic» s’utilitza per a obres el termini de protecció de les quals ha acabat.

Al principi


Entitats que gestionen els drets d’autor

Els autors i els titulars de drets formen part d’entitats de gestió de drets de propietat intel·lectual que administren els seus drets, vetllen pels seus interessos i concedeixen llicències en situacions determinades. Les entitats que administren els drets de propietat intel·lectual faciliten l’adquisició de llicències i el pagament de les compensacions als titulars de drets nacionals i estrangers.

Esgotament del dret de distribució

Quan la distribució la faci mitjançant la venda dins de la Unió Europea el titular del dret, o quan es faci amb el seu consentiment, aquest dret s’esgotarà amb la primera, per bé que només per a les vendes i les transmissions de propietat successives que es duguin a terme en aquest àmbit territorial. Aquest esgotament del dret de distribució em permet revendre els exemplars físics de les meves novel·les, els meus CDs o DVDs en mercats ambulants o botigues de segona mà.

Exemplar d’una obra

Un exemplar d’una obra és una còpia física d’una obra, com ara un llibre, un CD o una pel·lícula en DVD. La còpia també pot estar en format digital.

Al principi


Font

La font és el text original, que pot ser oral o escrit.

Al principi


Límits i excepcions

Supòsits concrets en els quals la Llei de propietat autoritza l’ús d’obres protegides per drets de propietat intel·lectual sense demanar autorització als titulars de drets. En alguns casos, l’autor ha de rebre una compensació per l’ús de l’obra fet sobre la base d’un límit o una excepció. És el cas, per exemple, de la compensació per còpia privada.

Llicència

Una llicència és un permís d’ús pel qual l’autor dona permís per fer servir una obra en particular amb condicions determinades.

Llicència Creative Commons

Creative Commons és un sistema de llicències estatunidenc pel qual un autor pot autoritzar l’ús de la seva obra amb determinades condicions. Amb el símbol de llicència CC al costat de la seva obra, l’autor indica com es pot fer servir.

Llicències no exclusives de les entitats de gestió

Les entitats de gestió de drets de propietat intel·lectual concedeixen llicències per fer servir les obres del seu repertori a empreses, organitzacions i centres d’ensenyament, entre d’altres. Aquestes llicències no solament comprenen obres nacionals, sinó que també poden incloure obres estrangeres.

Al principi


Modificació

La transformació d’una obra entra en l’àmbit dels drets exclusius de l’autor, i per a això es necessita el consentiment d’aquest.

Modificació lliure

Les idees d’una obra creada per una altra persona es poden materialitzar en una forma nova, creativa i original. Si s’origina una obra nova i independent que no és identificable amb l’obra original, l’autor obtindrà els drets d’autor per la seva obra. Per transformar una obra original, es necessita l’autorització de l’autor.

Al principi


Obra col·lectiva

Una obra col·lectiva és una obra creada per la iniciativa i amb la coordinació d’una persona natural o jurídica que l’edita i la divulga amb el seu nom. Està constituïda per la reunió d’aportacions de diferents autors la contribució personal dels quals es fon en una creació única i autònoma per a la qual ha estat concebuda, de manera que no és possible atribuir separadament a qualsevol d’ells un dret sobre el conjunt de l’obra duta a terme.

Llevat de pacte en contra, els drets sobre l’obra col·lectiva corresponen a la persona que l’editi i la divulgui amb el seu nom.

Obra derivada

La transformació d’una obra comprèn la traducció, l’adaptació i qualsevol altra modificació en la seva forma de la qual es derivi una obra diferent.

Una obra derivada és una obra que s’ha creat transformant una obra original. Són obres derivades les traduccions, les adaptacions, les actualitzacions o les revisions, els resums, els arranjaments musicals o qualsevol altra obra que sorgeixi d’una transformació d’una obra prèvia. Per crear una obra derivada, es necessita el permís de l’autor de l’obra original.

Obra en col·laboració

Una obra en col·laboració és el resultat unitari de la col·laboració de diversos autors. Per exemple, pot ser una obra en col·laboració un llibre il·lustrat o una composició musical en la qual un autor n’escriu la lletra i un altre en compon la música. Per divulgar i modificar l’obra es requereix el consentiment de tots els coautors.

Obra multimèdia

Una obra multimèdia és una combinació de diversos materials diferents, com ara imatges, so, textos i imatge en moviment.

Obra original

Una obra original és una obra literària, artística o científica original creada per un autor. Es tracta d’una obra original quan reflecteix l’empremta del seu autor, fruit de decisions lliures i creatives.

Originalitat

Per estar protegit per drets d’autor, s’exigeix originalitat. Una obra és original si reflecteix l’esperit creatiu del seu autor, la seva empremta, a través de decisions lliures i creatives.

Originalitat

Per tal d’estar protegida pels drets d’autor, la creació ha de ser original.

Al principi


Plagi

El plagi consisteix a fer reproduir i/o transformar l’obra d’un altre autor sense el permís del titular dels drets d’autor. El plagi pot vulnerar els drets econòmics i morals de l’autor.

Posada a disposició del públic

Una obra es posa a disposició del públic quan s’ofereix a un grup de persones més ampli que l’estrictament domèstic. La posada a disposició del públic pot tenir lloc mitjançant la presentació pública, l’exhibició pública, la retransmissió i l’emissió, entre d’altres.

Posada a disposició o comunicació pública a internet

La posada a disposició del públic d’obres per procediments amb cable o sense, de tal manera que qualsevol persona hi pugui accedir des del lloc i en el moment que triï, com una intranet o internet, també és un acte de comunicació pública. La posada a disposició o comunicació pública en línia és un dels drets exclusius en els drets econòmics de l’autor, i, per tant, requereix la seva autorització.

Productor de fonogrames

El productor d’un fonograma és la persona natural o l’empresa amb la iniciativa i la responsabilitat de la qual es duu a terme per primera vegada la fixació o l’execució d’una obra musical. El productor de fonogrames rep la protecció dels drets connexos.

Protecció de drets connexos

Són drets propers als drets d’autor que protegeixen els artistes intèrprets, els productors de so i cinema o els editors de produccions editorials determinades, entre d’altres. Els drets connexos tenen gairebé el mateix contingut que els drets d’autor.

Al principi


Referència

Una referència és l’expressió d’un tema o contingut del text original (font) amb les teves pròpies paraules (vegeu «citació indirecta»).

Regalies

Les regalies són la compensació que s’abona a un autor per permetre l’ús de la seva obra –per exemple, la compensació que es paga a un escriptor per la venda d’un llibre o la compensació que es paga a un músic per la venda d’un disc.

Reproducció

La reproducció inclou, per exemple, copiar i imprimir un exemplar d’una obra, o desar i gravar una composició. La reproducció és un dret exclusiu de l’autor i un dels seus drets econòmics.

Resum

Un resum és una versió abreujada d’una producció escrita o oral que descriu el text o la presentació original.

Un resum constitueix una transformació. Per fer-lo es necessita el permís de l’autor per abreujar (modificar) l’escrit. No necessito autorització si em limito a agafar-ne simples dades, simples informacions o idees que posteriorment desenvolupo amb les meves pròpies paraules.

Al principi


Titular de drets d’autor

Un titular de drets d’autor és una persona, una empresa o una altra persona jurídica a qui pertanyen els drets de propietat intel·lectual.

Transformació

Són adaptacions d’una obra, per exemple, una traducció i una versió abreujada. Per transformar una obra, es necessita el permís de l’autor o dels titulars dels drets.

Al principi


Vulneració dels drets d’autor

L’ús il·legal d’una obra protegida per drets d’autor (vulneració dels drets d’autor) pot comportar que s’imposin sancions per danys i perjudicis.

Al principi