Llicència de CEDRO per a centres d’ensenyament

Els centres educatius poden sol·licitar llicències que els permeten fotocopiar i escanejar parcialment obres textuals per compartir-les entre els alumnes.

Els professors d’universitats, d’acord amb l’article 32.4 de la Llei de propietat intel·lectual, poden fer còpies parcials i compartir aquestes còpies a la intranet del curs o distribuir entre els alumnes aquestes còpies, sempre que:

  • Aquests actes es duguin a terme únicament per a la il·lustració amb finalitats educatives.
  • Les còpies s’han de limitar a un capítol d’un llibre, article d’una revista o extensió equivalent respecte d’una publicació assimilada, o extensió assimilable al 10 % del total de l’obra, sent indiferent a aquest efecte que la còpia es dugui a terme a través d’un o diversos actes de reproducció.

Encara que les universitats no necessiten demanar autorització per dur a terme aquests usos, sí que han de pagar una remuneració a CEDRO i VEGAP per fer-los.

Les universitats sí que han de demanar autorització per aquells usos que excedeixin allò que permet l’article 32.4 de la Llei de propietat intel·lectual.

Còpia digital i ús

Amb la llicència de CEDRO per a centres d’ensenyament, es poden escanejar publicacions impreses i copiar i imprimir obres textuals. La llicència de CEDRO també permet la posada a disposició en una intranet del centre. La llicència de CEDRO cobreix tant material nacional com estranger.

Segons la llicència, també es pot imprimir el material publicat, o publicar-se en format digital. A la pràctica, això significa, per exemple, imprimir des d’internet, per exemple, articles de revistes en línia o de publicacions en format digital, com guies electròniques del professor, o imprimir altres materials didàctics.

El material escanejat pot copiar-se o desar-se com a part del material didàctic creat per un mateix o per complementar un altre material didàctic. El material pot emmagatzemar-se a la xarxa tancada del centre educatiu durant el curs o temps de la unitat d’estudi corresponent, inclòs l’examen final. Els materials copiats només poden posar-se a disposició del grup d’ensenyament per al qual estan destinats. Les còpies digitals quedaran limitades al 10 % de llibres o un article d’una revista.

Fotocòpies

Amb la llicència de CEDRO de drets d’autor per a centres d’ensenyament, pot fotocopiar-se gairebé qualsevol mena de publicació, com llibres o revistes per a ús educatiu. El permís cobreix tant les publicacions nacionals com les estrangeres. La llicència queda limitada a la fotòcopia del 10 % de llibres o un article de revista.

La llicència de drets d’autor per a centres d’ensenyament no permet la còpia de partitures musicals, fotografies i creacions visuals que no formin part de publicacions de text o manuals d’ordinador.

En utilitzar una obra, s’ha d’indicar el nom de l’autor juntament a l’obra, de conformitat amb les bones pràctiques.

Edició de material d’imatges i text en l’ensenyament.

La transformació d’una obra abasta la traducció, adaptació i qualsevol altra modificació en la seva forma de la qual es derivi una obra diferent. Amb caràcter general, la modificació d’una obra requereix autorització.

Els drets de propietat intel·lectual de l’obra que resulti de la transformació (per exemple, traducció, adaptació, etc.) corresponen a l’autor d’aquesta última.

No obstant això, es requereix l’autorització de l’autor de l’obra original per poder difondre els resultats de la transformació.

Ensenyament a distància i en línia

Per a l’ensenyament a distància en una escola o institut, el professor que vulgui compartir amb els alumnes llibres de text (totalment o parcialment) ha de demanar autorització. Escoles i instituts poden sol·licitar la llicència de CEDRO per poder fer còpies parcials o compartir còpies parcials d’obres textuals a la intranet del centre.

La reproducció per a la investigació científica

Igual que les universitats, els centres públics de recerca poden fer actes de reproducció parcial, de distribució i de comunicació pública d’obres o publicacions, impreses o susceptibles de ser-ho, quan hi concorrin simultàniament les condicions següents:

  1. Que aquests actes es duguin a terme únicament amb finalitats educatives i de recerca científica.
  2. Que els actes es limitin a un capítol d’un llibre, article d’una revista o extensió equivalent respecte d’una publicació assimilada, o extensió assimilada al 10 % del total de l’obra; a aquest efecte, resulta indiferent que la còpia es dugui a terme a través d’un o diversos actes de reproducció.
  3. Que els actes es facin a les universitats o centres públics de recerca, mitjançant el seu personal, i amb els seus mitjans i instruments propis.

La distribució de les còpies parcials només es pot dur a terme entre els alumnes i personal docent o de recerca del mateix centre en què es duu a terme la reproducció. Els actes de posada a disposició s’han de fer en una intranet a la qual només puguin accedir els alumnes o investigadors del projecte en qüestió.

Encara que els centres públics de recerca no necessiten obtenir autorització per dur a terme aquests usos, sí que han d’abonar una remuneració als titulars de drets representats per CEDRO i VEGAP.

El material copiat pot estar disponible per a l’equip de recerca, en xarxa interna i tancada, fins que es completi l’estudi.

Exemples de com poden utilitzar-se materials en l’ensenyament amb la llicència de drets d’autor de CEDRO

Material en línia

El professor d’Història d’un institut pot copiar articles sobre el final de la Segona Guerra Mundial de revistes espanyoles i d’altres països, i utilitzar-los en el propi entorn en línia tancat de la classe, en presentacions de PowerPoint i repartint-los a classe.

A les classes d’anglès, els alumnes poden aprofitar revistes de Nova York o el Regne Unit per fer un projecte, per exemple, dels musicals de Broadway o el West End, copiant articles o imatges de revistes i llocs web.

També es poden copiar anuncis d’una revista en línia per repartir-los i analitzar-los en un curs d’habilitats en els mitjans.

Publicacions impreses

Poden digitalitzar-se extractes d’obres de consulta de diferents èpoques i estudiar com s’ha tractat el mateix tema en diferents èpoques als materials; per exemple, com s’han tractat les vitamines en diferents dècades.

En estudiar la producció d’esdeveniments, el professor pot utilitzar les imatges i els textos de diverses publicacions en què apareixen diferents festivals i espectacles. En l’estudi, per exemple, es poden desar còpies parcials de textos en una plataforma de curs tancada, i avaluar com l’organitzador ha aconseguit destacar la naturalesa de l’esdeveniment en el lloc web.

Poden escanejar-se un article, un fragment d’un còmic, un article de revista, i penjar-los en un entorn d’aprenentatge tancat o com a part d’un material didàctic propi, com ara una presentació de PowerPoint.

Poden escanejar-se pàgines de diferents llibres d’un autor i, per exemple, encarregar als alumnes que, basant-se en extractes de text, avaluïn com ha evolucionat l’autor o comparar diferents gèneres estilístics o escrits de diferents èpoques.