Licencia de CEDRO para centros de ensino

Os centros de ensino poden solicitar licenzas que lles permiten fotocopiar e escanear parcialmente obras textuais para compartilas entre os alumnos.

Os profesores de universidades, de acordo co artigo 32.4 da Lei de Propiedade Intelectual, poden realizar copias parciais e compartir estas copias na intranet do curso ou distribuír entre os alumnos esas copias, sempre que: 

-Estes actos se leven a cabo unicamente para a ilustración con fins educativos.

As copias teñen que limitarse a un capítulo dun libro, artigo dunha revista ou extensión equivalente a respecto dunha publicación asimilada, ou extensión asimilable ao 10 por cento do total da obra, resultando indiferente a estes efectos que a copia se leve a cabo a través de un ou varios actos de reprodución.

Aínda que as universidades non precisan pedir autorización para levar a cabo estes usos, si deben pagar unha remuneración a CEDRO e VEGAP por eles.

As universidades si deben pedir autorización por aqueles usos que superen o permitido polo artigo 32.4 da Lei de Propiedade Intelectual.

Copia dixital e uso

Coa licenza de CEDRO para centros de ensino, poden escanearse publicacións impresas e copiar e imprimir obras textuais. A licenza de CEDRO tamén permite a posta a disposición nunha intranet do centro. A licenza de CEDRO cobre tanto material nacional como estranxeiro.

Segundo a licenza, tamén pode imprimirse o material publicado ou que se publique en formato dixital. Na práctica, isto significa, por exemplo, imprimir desde Internet, como artigos de revistas en liña ou de publicacións en formato dixital como guías electrónicas do profesor, ou imprimir outros materiais didácticos.

O material escaneado pode copiarse ou gardarse como parte do material didáctico creado por un mesmo ou para complementar outro material didáctico. O material pode almacenarse na rede pechada do centro educativo durante o curso ou o tempo da unidade de estudo correspondente, incluído o exame final. Os materiais copiados só poden pórse a disposición do grupo de ensino para o que están destinados. As copias dixitais quedarán limitadas ao 10 % de libros ou un artigo dunha revista.

Fotocopias

Coa licenza de dereitos de autor para centros de ensino de CEDRO pode fotocopiarse case calquera tipo de publicación, como libros ou revistas para uso educativo. O permiso cobre tanto as publicacións nacionais como as estranxeiras.

A licenza queda limitada á fotocopia do 10 % de libros ou un artigo dunha revista

A licenza de dereitos de autor para centros de ensino non permite a copia de partituras musicais, fotografías e creacións visuais que non formen parte de publicacións de texto ou manuais de ordenador. 

Ao utilizar unha obra, debe indicarse o nome do autor xunto á obra conforme ás boas prácticas.

Edición de material de imaxes e texto no ensino

A transformación dunha obra comprende a súa tradución, adaptación e calquera obra modificación na súa forma da que se derive unha obra diferente. Con carácter xeral, a modificación dunha obra require autorización.

Os dereitos de propiedade intelectual da obra que resulte da transformación (por exemplo, tradución, adaptación, etc.) corresponderán ao autor desta última.

Non obstante, requírese a autorización do autor da obra orixinal para poder difundir os resultados da transformación.

Educación a distancia e en liña

Para a educación a distancia nunha escola ou instituto, o profesor que desexe compartir cos alumnos libros de texto (en todo ou en parte) debe pedir autorización. Escolas e institutos poden solicitar licenza de CEDRO para poder realizar copias parciais ou compartir copias parciais de obras textuais na intranet do centro.

A reprodución para a investigación científica

Igual que as universidades, os centros públicos de investigación poden realizar actos de reprodución parcial, de distribución e de comunicación pública de obras ou publicacións, impresas ou susceptibles de selo, cando concorran simultaneamente as seguintes condicións:

a) Que eses actos se leven a cabo unicamente para a ilustración con fins educativos e de investigación científica.

b) Que os actos se limiten a un capítulo dun libro, artigo dunha revista ou extensión equivalente a respecto dunha publicación asimilada, ou extensión asimilable ao 10 por cento do total da obra, resultando indiferente a estes efectos que a copia se leve a cabo a través dun ou varios actos de reprodución.

c) Que os actos se realicen nas universidades ou centros públicos de investigación, polo seu persoal e cos seus medios e instrumentos propios.

A distribución das copias parciais só poderá levarse a cabo entre os alumnos e persoal docente ou investigador do mesmo centro no que se efectúa a reprodución. Os actos de posta a disposición realizaranse nunha intranet á que só poidan acceder os alumnos ou investigadores do proxecto en cuestión.

Aínda que os centros públicos de investigación non precisan obter autorización para levar a cabo estes usos, si deben aboar remuneración aos titulares de dereitos representados por CEDRO e VEGAP.

O material copiado pode estar dispoñible para o equipo de investigación ata que se complete o estudo en rede interna e pechada.

Exemplos de como poden utilizarse materiais no ensino coa licenza de dereitos de autor de CEDRO

Material en liña

O profesor de Historia dun instituto pode copiar artigos sobre o final da Segunda Guerra Mundial de revistas españolas e doutros países, e utilizalos na propia contorna en liña pechada da clase, en presentacións de PowerPoint e repartilos na clase.

Nas clases de inglés, os alumnos poden aproveitar revistas de Nova York ou Reino Unido ao realizar proxectos, por exemplo, dos musicais de Broadway copiando artigos ou imaxes de revistas e sitios web no seu proxecto.

Tamén poden copiarse anuncios dunha revista en liña para repartir e analizar nun curso de habilidades nos medios.

Publicacións impresas

Poden dixitalizarse extractos de obras de consulta de diferentes épocas e estudar como se tratou o mesmo tema en distintas épocas nos materiais; por exemplo, como se trataron as vitaminas en diferentes décadas.

Ao estudar a produción de eventos, o profesor pode utilizar as imaxes e os textos de varias publicacións nas que aparecen distintos festivais e espectáculos. No estudio, por exemplo, poden gardarse copias parciais de textos nunha plataforma de curso pechada e avaliar como o organizador logrou destacar a natureza do evento no sitio web.

Poden escanearse un artigo, un fragmento dun cómic, un artigo dunha revista e colgalo nunha contorna de aprendizaxe pechada ou como parte dun material didáctico propio, como unha presentación de PowerPoint.

Poden escanearse páxinas de diferentes libros dun autor e, por exemplo, encargar aos alumnos que, baseándose en extractos de texto, avalíen como evolucionou o autor ou comparar diferentes xéneros estilísticos ou escritos de diferentes épocas.