Vocabulario os dereitos de autor

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z  


Antoloxía

Unha antoloxía é unha obra composta por varias obras ou partes delas. O autor dunha antoloxía adquire os dereitos de autor do conxunto. Para incluír obras nunha antoloxía e poñela a disposición do público, precísase o permiso dos autores das obras incluídas nela.

Artista intérprete

Un intérprete dunha obra, como un actor, un músico ou un cantante, obtén protección pola súa propia interpretación. Para obter a protección, o obxecto da interpretación debe ser unha obra protexida por dereitos de autor. Para gravar unha interpretación, precísase o permiso do artista intérprete.

Atrás


Cesión de dereitos

Un autor pode ceder os seus dereitos económicos a outra persoa, por exemplo, unha editorial, unha empresa ou unha produtora. A cesión queda limitada ao dereito ou dereitos cedidos, ás modalidades de explotación expresamente previstas e ao tempo e ámbito territorial que se determinen

Cita fotográfica

Para unha presentación científica ou crítica, poden tomarse imaxes relacionadas co texto sen o permiso do autor, sempre que se leve a cabo cumprindo cos requisitos do límite de cita. Entre o texto e a imaxe debe haber unha conexión relevante.

Cita

Unha cita debe limitarse a un fragmento dunha obra publicada. O nome do autor debe mencionarse xunto á cita.

Cita directa

Unha cita directa é a expresión literal (oral ou escrita) dun texto orixinal, véxase cita.

Cita indirecta

Unha cita indirecta é a expresión dun tema ou contido dun texto orixinal (fonte) coas súas propias palabras, véxase referencia.

Citar

É a expresión literal (oral ou escrita) dun texto orixinal, véxase cita directa.

Colaxe de fotos

Unha colaxe de fotos consta de varias fotografías, debuxos animados, pinturas ou partes deles. Para o uso de imaxes nunha colaxe de fotos, como norma xeral, precísase o permiso do autor de cada imaxe.

Coleccións e Bases de datos

Tamén son obxecto de propiedade intelectual as coleccións de obras alleas, de datos ou doutros elementos como as antoloxías e as bases de datos que pola selección ou disposición dos seus contidos constitúen creacións intelectuais. A protección refírese unicamente á súa estrutura en canto forma de expresión da selección ou disposición dos seus contidos.

Compensación

Polo uso dunha obra protexida por dereitos de autor, debe aboarse unha remuneración ou compensación ao autor. A compensación pode ser esixible aínda que o usuario non soubese que para o seu uso se esixía o permiso do titular dos dereitos de autor.

Compensación por copia privada

A compensación equitativa por copia privada recoñécese a favor dos autores cuxas obras son copiadas para uso privado xunto cos editores, os produtores de fonogramas e videogramas e os artistas intérpretes ou executantes.

A compensación por copia privada abóana os fabricantes de España en tanto actúen como distribuidores comerciais, así como os adquirentes fóra do territorio español, para a súa distribución comercial ou utilización dentro deste. 

Considérase copia privada a reprodución realizada, en calquera soporte, sen asistencia de terceiros, de obras xa divulgadas, cando concorran simultaneamente as seguintes circunstancias: 

  • Que a leve a cabo unha persoa física exclusivamente para o seu uso privado, non profesional nin empresarial, e sen fins directa nin indirectamente comerciais.
  • Que a reprodución se realice a partir de obras ás que accedera legalmente desde unha fonte lícita.
  • Que a copia obtida non sexa obxecto dunha utilización colectiva nin lucrativa, nin de distribución mediante prezo.

Compensación por dereitos de autor

A compensación por dereitos de autor é unha remuneración que se aboa ao autor polo uso dunha obra, a concesión dunha licenza ou calquera outra cesión dos dereitos de autor. A cesión tamén pode ser a título gratuíto.

Compensación por revenda

A compensación por revenda é unha compensación que se aboa a un artista plástico pola venda profesional ou pública dunha obra de arte cando esta volve venderse a outro propietario.

Comunicación pública

É comunicación pública todo acto polo cal unha pluralidade de persoas poida ter acceso á obra sen previa distribución de exemplares a cada unha delas. Son actos de comunicación pública a emisión dunha película, un concerto ou recital de música, unha representación teatral, unha lectura pública dun libro, a proxección de imaxes, exhibición pública de obras de arte, entre outras.

Contrato de edición

Un contrato de edición é un acordo entre un autor e unha editorial para a publicación dunha obra escrita.

Atrás


Dereito á integridade

O dereito moral á integridade é a protección da singularidade do autor. Este dereito moral faculta o autor a impedir calquera deformación, modificación, alteración ou atentado contra ela que supoña prexuízo aos seus lexítimos intereses ou menoscabo á súa reputación. A obra tampouco pode pórse a disposición do público dun modo ou nun contexto ofensivo.

Dereito de paternidade

O dereito moral de paternidade implica o dereito dun autor a ser nomeado como autor da obra cando se use a mesma. O nome do autor debe mencionarse tal e como esixen as boas prácticas.

Dereito de divulgación

Corresponde ao autor o dereito moral de decidir se a súa obra debe ser divulgada e en que forma.

Ademais, pode determinar se esa divulgación debe facerse co seu nome, baixo pseudónimo ou signo, ou anonimamente.

Dereitos de autor

Os dereitos de autor protexen o traballo creativo. O obxecto dos dereitos de autor é a obra que creou o autor, unha persoa física. Os dereitos de autor coñécense comunmente como dereitos exclusivos do autor.

Dereitos de propiedade intelectual

Os dereitos de propiedade intelectual son un campo do dereito que inclúe os dereitos de autor e os dereitos denominados conexos, veciños ou afíns. 

Por outro lado, os dereitos de propiedade industrial protexen as creacións no ámbito da industria, como son as marcas, patentes, deseños, entre outros. Os dereitos de propiedade intelectual son dereitos exclusivos semellantes aos dereitos de propiedade, que protexen os resultados do traballo creativo.

Dereitos moraisudet

Os dereitos morais son dereitos inalienables relacionados co respecto e a figura do autor, como o dereito de paternidade e o dereito á integridade.

Distribución

Os exemplares das obras poden distribuírse mediante a venda, o préstamo e o alugamento. A venda de libros e obras de arte, o préstamo de libros e o alugamento de películas constitúen modalidades de distribución da obra. A distribución é un dos dereitos exclusivos nos dereitos económicos do autor.

Divulgación

A divulgación significa que a obra se puxo a disposición do público legalmente.

Dominio público

O termo de dominio público utilízase para obras cuxo prazo de protección rematou.

Atrás


Entidades que xestionan os dereitos de autor

Os autores e os titulares de dereitos forman parte de entidades de xestión de dereitos de propiedade intelectual que administran o seus dereitos, velan polos seus intereses e conceden licenza en determinadas situacións. As entidades que administran os dereitos de propiedade intelectual facilitan e simplifican a adquisición de licenzas e o pagamento das compensacións aos titulares de dereitos nacionais e estranxeiros.

Esgotamento do dereito de distribución

Cando a distribución se efectúe mediante venda dentro da Unión Europea, polo propio titular do dereito ou co seu consentimento, este dereito esgotarase coa primeira, aínda que só para as vendas e transmisións de propiedade sucesivas que se realicen no devandito ámbito territorial. Este esgotamento do dereito de distribución permíteme revender os exemplares físicos das miñas novelas, os meus cd ou dvd en feiras ou tendas de segunda man.

Exemplar dunha obra

Un exemplar dunha obra é unha copia física dunha obra, como un libro, un CD ou unha película en DVD. A copia tamén pode estar en formato dixital.

Atrás


Licenza

Unha licenza é un permiso de uso polo cal o autor dá permiso para usar unha obra en particular con determinadas condicións.

Licenza Creative Commons

Creative Commons é un sistema de licenzas estadounidense polo cal un autor pode autorizar o uso da súa obra con determinadas condicións. Co símbolo de licenza CC xunto á súa obra, o autor indica como pode usarse a mesma.

Licenzas non exclusivas das entidades de xestión

As entidades de xestión de dereitos de propiedade intelectual conceden licenza para o uso das obras do seu repertorio a empresas, organizacións, centros de ensino, entre outros. Estas licenzas non só comprenden obras nacionais, tamén poden abranguer obras estranxeiras.

Limiar de orixinalidade

A creación ten que ser orixinal para estar protexida polos dereitos de autor.

Límites e excepcións

Supostos concretos nos que a Lei de Propiedade autoriza o uso de obras protexidas por dereitos de propiedade intelectual sen pedir autorización aos titulares de dereitos. Nalgúns casos, o autor deberá recibir unha compensación polo uso da obra realizado con base nun límite ou excepción. É o caso, por exemplo, da compensación por copia privada.

Atrás


Modificación

A transformación dunha obra entra no ámbito dos dereitos exclusivos do autor e, para iso, precísase o consentimento do mesmo.

Modificación libre

As ideas dunha obra creada por outra persoa poden materializarse nunha forma nova, creativa e orixinal. Se se orixina unha obra nova e independente, que non é identificable coa obra orixinal, o autor obterá os dereitos de autor pola súa obra. Para transformar unha obra orixinal precísase a autorización do autor.

Atrás


Obra colectiva

Unha obra colectiva é a creada pola iniciativa e baixo a coordinación dunha persoa natural ou xurídica que a edita e divulga baixo o seu nome e está constituída pola reunión de achegas de diferentes autores cuxa contribución persoal se funde nunha creación única e autónoma, para a que fora concibida sen que sexa posible atribuír separadamente a calquera deles un dereito sobre o conxunto da obra realizada.

Salvo pacto en contrario, os dereitos sobre a obra colectiva corresponderán á persoa que a edite e divulgue baixo o seu nome.

Obra derivada

A transformación dunha obra comprende a súa tradución, adaptación e calquera obra modificación na súa forma da que se derive unha obra diferente. Unha obra derivada é unha obra que se creou transformando unha obra orixinal.

As obras derivadas son as traducións, as adaptacións, actualizacións ou revisións, os resumos, os arranxos musicais ou calquera que xurda dunha transformación dunha obra previa.

Obra en colaboración

Unha obra en colaboración é o resultado unitario da colaboración de varios autores. Por exemplo, un libro ilustrado pode ser unha obra en colaboración, unha composición musical na que un autor escribe a letra e outro compón a música.  Para divulgar e modificar a obra requírese o consentimento de todos os coautores.

Obra multimedia

Unha obra multimedia é unha combinación de varios materiais distintos, como imaxes, son, textos e imaxe en movemento.

Obra orixinal

Unha obra orixinal é unha obra literaria, artística ou científica orixinal creada por un autor. Trátase dunha obra orixinal cando reflicte a pegada do seu autor, froito de decisións libres e creativas.

Orixinalidade

Para estar protexido por dereitos de autor, esíxese orixinalidade. Unha obra é orixinal se reflicte o espírito creativo do seu autor, a súa pegada, a través de decisións libres e creativas.

Atrás


Plaxio

O plaxio é facer unha reprodución e/ou transformación da obra doutro autor sen o permiso do titular dos dereitos de autor. O plaxio pode vulnerar os dereitos económicos e morais do autor.

Posta a disposición do público

Unha obra ponse a disposición do público cando se ofrece a un grupo de persoas máis amplo que o estritamente doméstico. A posta a disposición do público pode ocorrer mediante presentación pública, exhibición pública, retransmisión, emisión, entre outras.

Posta a disposición ou comunicación pública en Internet

As posta a disposición do público de obras, por procedementos con ou sen fíos, de tal xeito que calquera persoa poida acceder a elas desde o lugar e no momento que elixa, como nunha intranet ou en Internet, tamén é un acto de comunicación pública. A posta a disposición o comunicación pública en liña é un dos dereitos exclusivos nos dereitos económicos do autor e, polo tanto, require a súa autorización.

Produtor de fonogramas

O produtor dun fonograma é a persoa natural ou empresa baixo cuxa iniciativa e responsabilidade se realiza por primeira vez a fixación dunha obra musical ou execución dunha obra musical. O produtor de fonogramas recibe a protección dos dereitos conexos.

Protección de dereitos conexos

Son dereitos próximos aos dereitos de autor que protexen, entre outros, os artistas intérpretes, produtores de son e cine, editores de determinadas producións editoriais, entre outros. Os dereitos conexos teñen case o mesmo contido que os dereitos de autor.

Atrás


Reenviando unha obra

A comunicación pública dunha obra é cando esta se pon a disposición do público con ou sen cable. A presentación dunha obra na radio ou a televisión e compartila en Internet é comunicación pública. A comunicación pública é un dos dereitos exclusivos nos dereitos económicos do autor.

Referencia

Unha referencia é a expresión dun tema ou contido do texto orixinal (fonte) coas súas propias palabras, véxase cita indirecta.

Regalías

As regalías son a compensación que se aboa a un autor por permitir o uso da súa obra, por exemplo, a compensación que se paga a un escritor pola venda dun libro ou a compensación que se paga a un músico pola venda dun disco.

Reprodución

A reprodución inclúe, por exemplo, copiar, imprimir un exemplar dunha obra, gardar e gravar unha composición. A reprodución é un dereito exclusivo do autor e un dos seus dereitos económicos.

Resumo

Un resumo é unha versión abreviada dunha produción escrita ou oral que describe o texto ou a presentación orixinal.

Un resumo constitúe unha transformación. Para iso precísase o permiso do autor para abreviar (modificar) o escrito.Non se require autorización se nos limitamos a tomar meros datos, meras informacións ou ideas que posteriormente desenvolvo coas miñas propias palabras.

Atrás


Titular de dereitos de propiedade intelectual

Un titular de dereitos de autor é unha persoa, empresa ou outra persoa xurídica a quen pertencen os dereitos de propiedade intelectual.

Transformación

Unha adaptación dunha obra é, por exemplo, unha tradución e unha versión abreviada. Para transformar unha obra, precísase o permiso do autor ou dos titulares dos dereitos.

Atrás


Vulneración dos dereitos de autor

O uso ilegal dunha obra protexida por dereitos de autor (vulneración dos dereitos de autor)  pode implicar a imposición de sancións por danos e perdas.

Atrás