Dereitos de autor

Que son os dereitos de autor?

Os dereitos de autor outorgan ao artista ou creador dun traballo creativo o dereito exclusivo a decidir como se utiliza a obra que creou. Ningunha obra se crea sen un autor. Os dereitos de autor aseguran ao autor dun traballo creativo a posibilidade de gañar a vida con el. Por outro lado, a propiedade intelectual é a denominación común para un campo do dereito cuxa misión é protexer tanto os dereitos de autor como os dereitos conexos ou afíns aos dereitos de autor, que son os dereitos que ostentan produtores, editores de determinadas publicacións, os artistas, intérpretes ou executantes, entre outros.

Cando fas un debuxo, escribes unha historia, compós unha peza musical ou rodas unha película, es o autor que ten o dereito a decidir como pode usarse a obra que creaches. Os dereitos de autor entran en vigor en canto se crea a obra. Para que unha obra estea protexida, non se esixe rexistro nin o uso do símbolo ©.

Os dereitos de autor protexen o traballo creativo.

Os dereitos de autor fundaméntanse en leis e acordos internacionais. No sector, asináronse varios convenios internacionais, que amplían a protección tamén para as obras orixinarias doutros Estados contratantes e para as suxeitas á protección dos dereitos conexos.

Principios fundamentais dos convenios internacionais

  • protección mínima, segundo a cal un Estado contratante fará entrar en vigor na súa propia lexislación, cando menos, o nivel mínimo establecido polo convenio
  • trato nacional, segundo o cal ás obras orixinarias doutro Estado contratante ou suxeitas á protección dos dereitos conexos se lles concederán, cando menos, os mesmos dereitos que outorga a lexislación do propio país.

A nosa lexislación nacional tamén se verá afectada polas directivas sobre os dereitos de autor da UE que, nalgúns aspectos, brindan un maior nivel de protección que o esixido polos convenios internacionais. Na práctica, case todo o material estranxeiro en España goza do mesmo nivel de protección de dereitos de autor que o material nacional.