Dereitos de autor do profesor

Se un profesor fai uns materiais para a clase, unha presentación de PowerPoint ou outro material didáctico que sexa completamente orixinal, xerará dereitos de autor por iso. O profesor decidirá en que condicións pon o material que preparou a disposición dos demais. 

O material que creou un profesor está protexido por dereitos de autor se este supera o limiar de orixinalidade.

Dereitos da empresa sobre o material elaborado por un profesor

Os dereitos de autor, como norma xeral, cédense dun empregado a unha empresa mediante un contrato, que tamén pode ser un contrato de traballo ou un convenio colectivo. A falta de pacto escrito, presumirase que os dereitos de explotación foron cedidos en exclusiva e co alcance necesario para o exercicio da actividade habitual do empresario no momento da entrega da obra que fora realizada en virtude desa relación laboral. En ningún caso poderá o empresario utilizar a obra ou dispor dela para un sentido ou fins diferentes dos que se derivan do contrato ou da súa actividade habitual.

As obras elaboradas en virtude do desempeño das funcións laborais adoitan estar suxeitas ao principio de que a empresa ten dereito a utilizalas no contexto das súas actividades normais. Porén, o autor conserva os demais dereitos de autor, como son os dereitos morais.

O profesor pode ceder, na súa totalidade ou en parte, os seus dereitos económicos sobre a obra, se é o titular de dereitos. O profesor pode decidir por si mesmo en que condicións porá o seu material a disposición dos demais, se é o titular de dereitos. Por exemplo, o profesor pode acordar que os compañeiros do seu propio centro educativo poidan usar o material que creou na súa ensinanza, mais non os docentes doutros centros. O profesor tamén pode prohibir que un compañeiro seu ou o centro educativo usen o material protexido por dereitos de autor que creou, se é titular de dereitos. O profesor pode decidir por si mesmo se comparte o material do que é titular de dereitos cunha licenza Creative Commons. O profesor tampouco está obrigado a ceder o material do que é titular de dereitos de xeito gratuíto ou aberto para a súa distribución, por exemplo, cunha licenza Creative Commons.

Cando se utilice a súa obra, debe mencionarse o nome do autor. Na práctica, isto significa que debe indicarse o nome do profesor cando se utilice o material que elaborou. O profesor ten os dereitos de autor do material creado por el que supere o limiar de orixinalidade.

Compartir o material propio

Con carácter xeral, pode copiarse e distribuírse todo o material creado por un mesmo sen restricións. Se alguén máis participou na creación do mesmo material, tamén se precisa o seu consentimento para copialo ou se, no material, se utilizaron obras creadas por outras persoas, para a súa copia e distribución, deberán terse os permisos necesarios.

Cando o profesor usa obras creadas por outras persoas como parte do seu propio material, como imaxes, representacións gráficas ou artigos, o seu uso debe estar autorizado. As obras poden utilizarse sen permiso se é de aplicación un límite ou excepción aos dereitos de propiedade intelectual, previsto na Lei. Por exemplo, o límite de cita ou o límite de copia privada. Le máis sobre límites e excepcións aquí: https://www.cedro.org/propiedad-intelectual/limites-y-excepciones

Co permiso de CEDRO, poden copiarse e gardarse partes de publicacións. Con carácter xeral, tamén pode solicitarse a autorización ao titular de dereitos.

O titular dos dereitos tamén puido permitir o uso do seu material cunha licenza aberta, por exemplo, cunha licenza Creative Commons. Eses materiais poden usarse de acordo coas condicións da licenza.

Cando se utilicen obras creadas por outras persoas, debe mencionarse o nome do autor e facer as referencias bibliográficas de acordo coas boas prácticas. Por exemplo, debe indicarse o nome do fotógrafo xunto á fotografía, ou o nome da revista, a data de publicación e o nome do autor do artigo para un artigo de revista copiado. Asegúrate de mencionar o nome do autor e facer as referencias bibliográficas.

Protección dos dereitos de autor dunha clase e do docente

En principio, un autor ten os dereitos exclusivos sobre unha obra, incluída a interpretación oral, se é suficientemente orixinal e independente. Polo tanto, para gravar a un profesor na clase, precisas o seu consentimento. Ademais, calquera outro uso, como outro uso posterior da presentación gravada ou o uso de acordo cos procedementos permanentes, p. ex., a transmisión de clases a distancia ou en liña, require o permiso do profesor.

O profesor dunha escola ou instituto pode copiar os problemas de cálculo e as respostas dun libro de texto e distribuílos aos estudantes como fotocopias ou nunha plataforma de aprendizaxe electrónica?

O profesor dunha escola ou instituto que desexe realizar fotocopias dun libro de texto para repartilas entre os seus alumnos precisa autorización. CEDRO concede licenzas a centros de ensino para que poidan realizar fotocopias e repartilas entre os alumnos ou pór a disposición dos alumnos fragmentos de libros de texto e outras publicacións.

Os centros universitarios poden realizar copias parciais de libros de texto sen autorización, mais deben aboar unha remuneración por iso (art. 32.4 Lei de Propiedade Intelectual). Os permisos de dereitos de autor para colexios de CEDRO non son aplicables ás partituras. Para copiar e distribuír partituras precísase un permiso específico

Ao profesor tamén lle gustaría modificar partes do libro de texto. Pode facelo sen permiso?

Para modificar un libro de texto requírese autorización do titular de dereitos.

O profesor pode escanear un debuxo dun libro de texto e achegalo como parte da súa propia presentación de PowerPoint?

Pode realízallo con base no límite de cita (artigo 32.2) ou con base no límite para a ilustración da ensinanza do artigo 32.3 da Lei de Propiedade Intelectual, se cumpre cos requisitos sinalados en cada caso concreto.

Do mesmo xeito, pódese obter autorización para o uso de imaxes na entidade VEGAP.