Citas

As citas

Poden tomarse citas de obras publicadas conforme o artigo 32.1 da Lei de Propiedade Intelectual. Para usar citas con base no artigo 32.1 da Lei de Propiedade Intelectual, non se precisa o permiso do autor.

Este artigo esixe que a cita se limite a un fragmento e se utilice sempre cun fin docente ou de investigación.

A cita debe estar relacionada co tema que está tratando a persoa que fai a cita no seu texto ou presentación. Noutras palabras, a cita debe ter unha conexión relevante co texto propio. Mediante o límite de cita, por exemplo, non poden tomarse aforismos ou extractos do texto doutra persoa só para espertar interese ou adornar. Tampouco pode crearse sen permiso unha obra que consista en meras citas. As citas adoitan utilizarse, por exemplo, en teses nas que o estudante utiliza información dunha investigación previa para tratar o seu propio tema.

A extensión dunha cita debe limitarse a un fragmento e na medida necesaria para cumprir co fin perseguido. O propósito da cita é normalmente aclarar ou ilustrar o tema tratado con axuda dun exemplo.

Ademais de textos, por exemplo, poden citarse debuxos, fotografías e diagramas se as imaxes para citar teñen unha conexión relevante axeitada co texto propio. Porén, no caso de imaxes ou fotografías illadas, a cita comprende o uso destas na súa integridade, non só un fragmento.

Ao citar, debe mencionarse a fonte da cita, ou sexa, o nome do autor e a obra fonte.

Lei de Propiedade Intelectual Art. 32.1

Cita dunha obra fotográfica

Dunha obra de belas artes, poden tomarse citas relacionadas cun texto para unha presentación crítica ou científica. Polo tanto, tamén poden citarse imaxes completas, por exemplo, para unha tese, se a imaxe se trata no texto, e a cita se xustifica para aclarar ou ilustrar a presentación. Non poden recompilarse ilustracións para adornar ou complementar unha publicación alegando o límite de cita. Porén, as imaxes citadas non deben ser o tema principal, senón que deben empregarse a modo de cita ou para a súa análise, comentario ou xuízo crítico. Por exemplo, unha imaxe relacionada remotamente co tema dun texto non pode utilizarse nunha publicación como ilustración en virtude do límite de cita. O modo de tratar o tema tamén debe ser crítico ou científico.

Lei de Propiedade Intelectual Art. 32.1

Sempre deben mencionarse o autor e a fonte xunto á cita.

Pode citarse unha imaxe nunha tese?

Si, con base no límite de cita, cumprindo os requisitos sinalados no artigo 32.1 da Lei de Propiedade Intelectual.