Cesión de dereitos de autor

Un autor é libre de ceder os seus dereitos de autor, por exemplo, a outra persoa ou entidade. As cesións deben acordarse por escrito. Por exemplo, un escritor pode ceder o dereito de publicación dun artigo que escribiu nunha revista.

A lei non impón ningunha forma específica para acordar os dereitos de autor. Mais a cesión debe realizarse por escrito.

O autor pode ceder os seus dereitos na súa totalidade ou en parte, quedando limitada a cesión ao dereito ou dereitos cedidos, ás modalidades de explotación expresamente previstas e ao tempo e ámbito territorial que se determinen. Non hai restricións sobre o contido do acordo en materia de dereitos de autor. Nos contratos, pode establecerse libremente, por exemplo, o prezo dunha licenza de uso dunha obra. O autor tamén pode ceder os dereitos do uso da súa obra, por exemplo, cunha licenza aberta como unha licenza Creative Commons.

Porén, o autor non pode ceder os seus dereitos morais.

Porén, cabe sinalar que os dereitos de autor son un asunto distinto aos dereitos de propiedade. Cando se vende unha copia dunha obra, como un cadro, un libro ou un CD, non se ceden ao comprador os dereitos de autor da copia da obra que comprou, polo que, por exemplo, ter un CD non dá dereito a subir as cancións do CD a páxinas web.

Lei de Propiedade Intelectual Art. 43 e 56.

Autorizacións ou licenzas das Entidades de xestión

As entidades de xestión de dereitos de propiedade intelectual poden conceder licenzas a distintos usuarios (centros de ensino, empresas, tendas, bares, ximnasios, etc.) para o uso das obras e prestacións dos titulares de dereitos aos que representan. Tamén levan a cabo outras actividades, como a recadación de aqueles dereitos de simple remuneración que a Lei esixe que sexan xestionados por unha entidade de xestión, por exemplo, a remuneración por préstamo público bibliotecario ou a recadación da xestión por copia privada.