Copyright do estudante

O uso ilícito dunha obra protexida por dereitos de autor constitúe unha vulneración dos dereitos de autor.

En caso dun uso non autorizado, o usuario pode verse obrigado a aboar unha compensación ao autor. Esta obriga non depende de se é usuario era consciente do uso non autorizado. Polo tanto, un usuario de boa fe tamén pode estar obrigado a aboar unha compensación se non dispuña da autorización correspondente para o uso.

O importe da compensación pode solicitarse na cantidade que como remuneración percibira o prexudicado, se o infractor pedira autorización. Outra posibilidade é que se calcule con base nas consecuencias económicas negativas, entre elas, a perda de beneficios que sufrira a parte prexudicada e os beneficios que o infractor obtivera pola utilización ilícita. O importe da indemnización por danos e perdas valórase individualmente en cada caso.

No caso de dano moral, procederá a súa indemnización, aínda non probada a existencia de prexuízo económico.

O uso non autorizado das obras é supervisado tamén polas entidades de xestión dos dereitos de propiedade intelectual.

Lei de Propiedade Intelectual Art. 140 e 150.

O uso non autorizado das obras pode incluso constituír un delito.

Delito contra a propiedade intelectual

Pode cometer un delito contra a propiedade intelectual o que, con ánimo de obter un beneficio económico directo ou indirecto e en prexuízo de terceiro, reproduza, plaxie, distribúa, comunique publicamente ou de calquera outro xeito explote economicamente, en todo ou en parte, unha obra ou prestación literaria, artística ou científica, ou a súa transformación, interpretación ou execución artística fixada en calquera tipo de soporte ou comunicada a través de calquera medio, sen a autorización dos titulares dos correspondentes dereitos de propiedade intelectual ou dos seus cesionarios.

Nestes casos, poderá ser castigado coa pena de prisión de seis meses a catro anos e multa de doce a vinte e catro meses.

Código Penal, artigo 270.

Delito agravado contra a propiedade intelectual

A pena será superior nalgunha destas circunstancias:

a) Que o beneficio obtido ou que se puidera obter posúa especial transcendencia económica.

b) Que os feitos revistan especial gravidade.

c) Que o culpable pertencese a unha organización ou asociación, incluso de carácter transitorio, que tivese como finalidade a realización de actividades infractoras de dereitos de propiedade intelectual.

d) Que se utilice a menores de 18 anos para cometer estes delitos.

Nestes casos poderá imporse pena de prisión de dous a seis anos, multa de dezaoito a trinta e seis meses e inhabilitación especial para o exercicio da profesión relacionada co delito cometido, por un período de dous a cinco anos.

Código Penal Art. 271. 

Piratería

A piratería é a distribución de contido ao público sen o permiso do titular dos dereitos. Considérase pirata unha gravación que se realizou ilegalmente e na que se copiou material protexido sen permiso. O material puido copiarse dunha gravación orixinal legal, como un CD ou DVD, ou dunha actuación en directo, como unha interpretación no cine, un concerto ou a radio. As gravacións pirateadas son copias ilegais de obras e, polo tanto, non está permitido o seu uso privado nin público. As canles máis comúns para a distribución ilegal de obras son as redes entre iguais de Internet (P2P), os servizos de streaming, servizos de mensaxería e os servizos de almacenamento.

A piratería é:

  • A transmisión non autorizada de material protexido en Internet (p. ex., compartir e descargar arquivos MP3, ou outros formatos, mediante os programas de redes entre iguais-P2P)
  • A produción non autorizada de obras para uso non privado (p. ex., copiar arquivos MP3 a unha memoria USB e compartir eses arquivos con toda a clase da escola ou copiar unha colección persoal de discos nun programa con troca de arquivos entre iguais).
  • Importación de gravacións piratas
  • Venda de copias de obras e produtos pirateados