Drets d’autor del professor

Si un professor fa uns materials per a classe, una presentació de PowerPoint o un altre material didàctic que sigui completament original, genera drets d’autor per això. El professor decideix en quines condicions posa el material que ha preparat a disposició dels altres.

El material que ha creat un professor està protegit per drets d’autor quan sobrepassa el llindar d’originalitat.

Drets de l’empresa sobre el material elaborat per un professor

Els drets d’autor, en general, se cedeixen d’un treballador a una empresa mitjançant un contracte, que també pot ser un contracte de treball o un conveni col·lectiu. Si no hi ha un pacte escrit, es presumeix que els drets d’explotació han estat cedits en exclusiva i amb l’abast necessari per a l’exercici de l’activitat habitual de l’empresari en el moment del lliurament de l’obra que hagi estat feta amb virtut d’aquesta relació laboral. L’empresari no pot utilitzar o disposar de l’obra en cap cas per a un sentit o finalitats diferents de les que es deriven del contracte o de la seva activitat habitual.

Les obres elaborades en virtut del desenvolupament de les funcions laborals sovint estan subjectes al principi que l’empresa té dret a utilitzar-les en el context de les seves activitats normals. No obstant això, l’autor conserva la resta de drets d’autor, com ara els drets morals.

El professor pot cedir, totalment o en part, els seus drets econòmics sobre l’obra, si és el titular de drets. El professor pot decidir per si mateix en quines condicions posa el seu material a disposició dels altres, si és el titular de drets. Per exemple, el professor pot acordar que els companys del seu mateix centre educatiu puguin utilitzar el material que ha creat per a l’ensenyament, però no els docents d’altres centres. El professor també pot prohibir que un company seu o el centre educatiu utilitzin el material protegit per drets d’autor que ha creat, si és titular de drets. El professor pot decidir per si mateix si comparteix el material del qual és titular de drets amb una llicència Creative Commons. El professor tampoc està obligat a cedir el material del qual és titular de drets de forma gratuïta o oberta per a la seva distribució, per exemple, amb una llicència Creative Commons.

Quan se n’utilitzi l’obra, s’ha d’indicar el nom de l’autor. A la pràctica, això significa que s’ha d’indicar el nom del professor quan s’utilitzi el material que ha elaborat. El professor té els drets d’autor del material que hagi creat que superi el llindar d’originalitat.

Compartir el material propi

Amb caràcter general, pot copiar-se i distribuir-se tot el material creat per un mateix sense restriccions. Si en la creació del mateix material hi ha participat algú més, també es necessita el seu consentiment per copiar-lo; si en el material s’han utilitzat obres creades per altres persones, per a la còpia i distribució s’han de tenir els permisos necessaris.

Quan el professor utilitza obres creades per altres persones com a part del seu propi material, com ara imatges, representacions gràfiques o articles, el seu ús ha d’estar autoritzat. Les obres es poden utilitzar sense permís si és d’aplicació un límit o excepció als drets de propietat intel·lectual previst a la llei. Per exemple, el límit de citació o el límit de còpia privada. Llegeix més sobre límits i excepcions aquí: https://www.cedro.org/propiedad-intelectual/limites-y-excepciones

Amb el permís de CEDRO, es poden copiar i desar parts de publicacions. Amb caràcter general, també es pot sol·licitar l’autorització al titular de drets.

El titular dels drets també pot haver permès l’ús del seu material amb una llicència oberta, per exemple, una llicència Creative Commons. Aquests materials poden utilitzar-se d’acord amb les condicions de la llicència.

Quan s’utilitzin obres creades per altres persones, s’ha d’indicar el nom de l’autor i fer les referències bibliogràfiques d’acord amb les bones pràctiques. Per exemple, s’ha d’indicar el nom del fotògraf al costat de la fotografia, o el nom de la revista, la data de publicació i el nom de l’autor de l’article per a un article de revista copiat. Assegura’t d’esmentar el nom de l’autor i de fer les referències bibliogràfiques.

Protecció dels drets d’autor d’una classe i del docent

En principi, un autor té els drets exclusius sobre una obra, inclosa la interpretació oral, si és suficientment original i independent. Per tant, per enregistrar un professor a classe en necessites el consentiment. A més, qualsevol altre ús, com un altre ús posterior de la presentació enregistrada o l’ús d’acord amb els procediments permanents, per exemple, la transmissió de classes a distància o en línia, requereix el permís del professor.

El professor d’una escola o institut pot copiar els problemes de càlcul i les respostes d’un llibre de text i distribuir-los als estudiants com a fotocòpies o en una plataforma d’aprenentatge electrònic?

El professor d’una escola o institut que vulgui fer fotocòpies d’un llibre de text per repartir-les entre els alumnes necessita autorització. CEDRO concedeix llicències a centres d’ensenyament perquè puguin fer fotocòpies i repartir-les entre els alumnes o posar a disposició dels alumnes fragments de llibres de text i altres publicacions.

Els centres universitaris poden fer còpies parcials de llibres de text sense autorització, però han d’abonar una remuneració per fer-ho (article 32.4 de la Llei de propietat intel·lectual). Els permisos de drets d’autor de CEDRO per a escoles no són aplicables a les partitures. Per copiar i distribuir partitures es necessita un permís específic.

Al professor també li agradaria modificar parts del llibre de text. Ho pot fer sense permís?

Per modificar un llibre de text, es requereix autorització del titular de drets.

El professor pot escanejar un dibuix d’un llibre de text i adjuntar-lo com a part de la seva pròpia presentació de PowerPoint?

Pot fer-ho d’acord amb el límit de citació o d’acord amb el límit per a la il·lustració de l’ensenyament (articles 32.2 i 32.3 de la Llei de propietat intel·lectual), si compleix els requisits establerts en cada cas concret. Així mateix, a l’entitat VEGAP es pot obtenir autorització per a l’ús d’imatges.