Entitats de gestió de drets de propietat intel·lectual

No sempre és pràctic posar-se d’acord amb els usuaris sobre cada ús d’una obra. Els titulars de drets d’autor han creat entitats que gestionen els drets d’autor per vetllar pels seus interessos i concedir llicències en determinades situacions.

Les activitats de les entitats que gestionen els drets d’autor es basen en contractes de gestió concedits pels autors i els titulars dels drets, mitjançant els quals els titulars dels drets cedeixen els seus drets  perquè aquesta els gestioni i protegeixi. Les entitats de gestió concedeixen llicències per a l’ús de les obres, cobren regalies pel seu ús i les abonen als titulars de drets en funció dels informes d’ús o els estudis rebuts.

Des de la perspectiva dels usuaris de les obres, els organismes que gestionen els drets d’autor faciliten i simplifiquen l’adquisició de drets i el pagament de les compensacions als titulars de drets nacionals i estrangers.

Les entitats que gestionen els drets d’autor són:

Entitats de gestió d’autors:

Sociedad General de Autores y Editores (SGAE)

Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO)

Visual, Entidad de Gestión de Artistas Plásticos (VEGAP)

Derechos de Autor de Medios Audiovisuales (DAMA)

Sociedad Española de Derechos de Autor (SEDA)

Entitats de gestió de drets de propietat intel·lectual d’artistes intèrprets o executants:

Artistas Intérpretes o Ejecutantes, Sociedad de Gestión de España (AIE) 

Artistas Intérpretes, Sociedad de Gestión (AISGE)

Entitats de gestió de drets de propietat intel·lectual de productors:

Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (AGEDI) 

Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA)

Les entitats que gestionen els drets d’autor faciliten l’ús de les obres i distribueixen les regalies als titulars dels drets.