Fer fotos

En general, a la via pública sempre s’hi poden fer fotos, excepte si s’ha prohibit per algun motiu.

En espais privats, com la casa d’algú, no es poden fer fotos sense el permís del propietari. Tampoc està sempre permès fer fotos en tots els espais públics; per exemple, hi pot haver restriccions en hospitals, oficines, ministeris o museus. El propietari d’un espai també pot haver prohibit que es facin fotos en el seu espai, com per exemple un museu d’art. De tota manera, la prohibició de fer fotos no es basa en la Llei de propietat intel·lectual.

A la via pública es poden fotografiar edificis o obres d’art que hi siguin de forma permanent. Un edifici també pot ser una obra protegida per drets d’autor. Un edifici que gaudeixi de la protecció dels drets d’autor pot fotografiar-se lliurement i la fotografia pot distribuir-se o comunicar-se públicament. Per tant, l’ús d’una fotografia que hagis fet a un edifici no requereix el permís del propietari de l’edifici.

Llei de propietat intel·lectual, article 35.2

Una obra d’art (estàtua, pintura, etc.) ubicada de forma permanent en un lloc públic pot fotografiar-se lliurement.

Llei de propietat intel·lectual, article 35.2

Qualsevol obra susceptible de ser vista o escoltada amb motiu d’informacions sobre esdeveniments d’actualitat pot ser reproduïda, distribuïda i comunicada públicament, si bé només en la mesura que ho justifiqui aquesta finalitat informativa. Per exemple, en fer un reportatge o entrevista a una persona amb motiu de la inauguració d’una exposició, poden captar-se les imatges dels quadres o escultures d’aquesta exposició.

Llei de propietat intel·lectual, article 35.1

Els drets d’imatge

La persona que apareix a la foto no té drets de propietat sobre aquesta fotografia. Segons la Llei de propietat intel·lectual, no té drets per decidir la reproducció o distribució al públic d’una còpia de la fotografia. Aquests drets pertanyen al fotògraf.

Malgrat això, per fotografiar una persona es necessita, amb caràcter general, el seu permís.

Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, article 7.

Publicació d’imatges

Fer una foto no és el mateix que publicar-la. La publicació d’una imatge no ha de vulnerar l’honor o la intimitat d’una persona. La imatge d’una persona també pot considerar-se una dada personal. Per exemple, no es poden publicar dades personals a internet sense el permís de la persona.

Si en una fotografia hi ha persones a les quals es pugui identificar, s’ha de demanar permís per fer la foto i publicar-la. En el cas de menors d’edat, també es necessita el permís dels tutors per publicar-la.

No està permès l’ús de la imatge d’una persona en màrqueting i publicitat sense el permís de la persona de la imatge. Si s’utilitza la imatge d’una persona en publicitat sense el seu consentiment, la persona retratada pot reclamar una compensació per l’ús de la imatge.

La intimitat i l’honor de totes les persones estan protegits per la llei. Si es publica sense autorització una imatge de la vida privada d’una persona de tal manera que és probable que l’acte causi dany, patiment o menyspreu dirigit cap a la persona de la imatge, es pot ser culpable d’un delicte contra la intimitat i la pròpia imatge. Per la difusió d’informació que envaeixi la vida privada, es pot imposar una pena de presó o multa. A més, és possible que s’hagi d’abonar una indemnització per danys i prejudicis, patiment i altres pèrdues.

És injúria l’acció o expressió que lesionen la dignitat d’una altra persona, menyscabant-ne la fama o atemptant contra la seva pròpia estima. Són delicte les injúries que, per la seva naturalesa, efectes i circumstàncies, siguin tingudes per greus en concepte públic. La injúria pot ser greu si la informació o insinuació injuriosa o despectiva es difon als mitjans de comunicació (per exemple, en un diari o a la televisió), o es posa en coneixement de diverses persones (per exemple, difonent-la a internet). Les injúries greus fetes amb publicitat es castiguen amb la pena de multa de sis a catorze mesos i, en un altre cas, amb la de tres a set mesos.

Codi penal, articles 208, 209 i 210

Fer fotografies i publicar-les a l’escola

Sovint, en viatges escolars, colònies o campaments, es fan moltes fotos. També es fan fotos a classe. Les disposicions en matèria de propietat intel·lectual també són aplicables a aquestes situacions. Els drets de propietat intel·lectual sobre una fotografia s’originen per a la persona que fa la fotografia, no per a l’objecte de la fotografia, persona fotografiada o model. Per utilitzar la imatge, per exemple, en una publicació escolar o en un lloc web, s’ha de demanar permís al fotògraf.

També s’ha de tenir en compte la protecció de la intimitat de les persones a les quals es pugui identificar a la fotografia. Per publicar la imatge, també es necessita el seu consentiment. En el cas de nens menors d’edat, també es necessita el consentiment dels tutors. La fotografia d’un alumne pot publicar-se en el lloc web de l’escola només amb el consentiment exprés dels tutors de l’alumne.