Ús d’imatges

En el treball escolar, s’acostumen a utilitzar imatges publicades, dibuixos i fotografies o diverses representacions gràfiques. Els modes i les possibilitats d’ús de les imatges s’han diversificat amb la tecnologia digital. Per a un ús no privat de les imatges fetes i creades per altres persones, en general s’exigeix el permís de l’autor o del fotògraf. El permís es pot obtenir del titular de drets o de l’entitat de gestió VEGAP.

Es poden incorporar imatges a un treball propi de conformitat amb el límit de citació previst en l’article 32.1 de la Llei de propietat intel·lectual.

A més, de conformitat amb l’article 32.3 de la Llei de propietat intel·lectual, els professors d’escoles, instituts o universitats poden copiar, distribuir i comunicar públicament obres aïllades de caràcter plàstic o fotogràfic figuratiu quan, no concorrent-hi una finalitat comercial, es compleixin simultàniament les condicions següents:

  1. Que aquests actes es facin únicament per a la il·lustració de les seves activitats educatives, tant en l’ensenyament presencial com a distància, o amb finalitats de recerca científica, i en la mesura justificada per la finalitat no comercial perseguida.
  2. Que es tracti d’obres ja divulgades.

A internet, hi ha disponible una gran quantitat de material gràfic del qual es pot fer un ús que els titulars dels drets han autoritzat amb llicències Creative Commons o altres llicències obertes semblants. Aquest material es pot utilitzar d’acord amb les condicions de la llicència. Les llicències Creative Commons tenen diverses combinacions i diferències respecte als drets d’ús que indiquen. Les icones indiquen si l’autor ha autoritzat l’ús de l’obra com a tal, la modificació, la distribució o l’ús comercial de l’obra. Llegeix més sobre les llicències Creative Commons.

Ús d’imatges en tesis

En general, en una tesi es poden utilitzar imatges i fotografies si es compleixen els requisits del límit de citació previst en l’article 32.1 de la Llei de propietat intel·lectual. Llegeix més sobre les citacions d’imatges aquí.

Indica sempre el nom del fotògraf i la font en el teu treball.

Fotografies

Les obres fotogràfiques originals estan protegides per drets d’autor. A més, es generen drets connexos a favor d’aquells que fan meres fotografies. Els drets d’una fotografia s’originen per a la persona que fa la foto, no per a l’objecte de la foto, ni per al model o persona que hi apareix. Per publicar i guardar una fotografia, per exemple en un lloc web personal o a la intranet de l’escola, s’exigeix el permís de la persona que ha fet la foto. Si hi ha persones a les quals es pot identificar a la fotografia, per utilitzar la imatge s’ha de demanar permís a totes les persones a les quals es pugui reconèixer.

Si és original, ens trobem davant d’una obra fotogràfica. Altres fotografies estan protegides com a meres fotografies. La superació del nivell d’obra es valora cas per cas. Per sobrepassar el llindar d’originalitat, hi poden influir, entre altres coses, el resultat final reflectit com a fotografia i les eleccions creatives que han influït en el resultat del fotògraf, com la composició, el muntatge, l’enquadrament, l’angle de visió o la il·luminació de la imatge.

La protecció que tenen una obra fotogràfica i una mera fotografia és diferent. La diferència principal és el termini de protecció. Una obra fotogràfica està protegida 70 o 80 anys des de la mort del fotògraf, a comptar des de l’1 de gener de l’any següent. El termini de protecció d’una mera fotografia és de 25 anys des que es va fer, a comptar des de l’1 de gener de l’any següent.

Llei de propietat intel·lectual, articles 26 i 128

Pintures, dibuixos, altres obres de belles arts

Una pintura, un dibuix, una escultura o una altra obra de belles arts solen ser sempre obres protegides pels drets d’autor. Per tenir una imatge d’una obra d’art, per exemple de la pàgina d’un llibre de text o d’internet, s’exigeix, amb caràcter general, el permís de l’autor o de l’editor, llevat que aquest ús tingui l’empara d’algun límit o excepció.

Per tenir una imatge d’una obra d’art, per exemple de la pàgina d’un llibre de text o d’internet, s’exigeix, amb caràcter general, el permís de l’autor o de l’editor, llevat que aquest ús tingui l’empara d’algun límit o excepció.

Un dibuix està protegit per drets d’autor si és original. Els dibuixos dels alumnes també poden estar protegits. Així, per exemple, per penjar un dibuix en un lloc web o la plataforma d’aprenentatge tancada d’una escola, o per utilitzar-lo en un imprès de l’escola, es necessita el permís de l’alumne. En el cas dels alumnes menors d’edat, també es necessita el permís dels tutors.

Els permisos de drets d’autor per a escoles que concedeixen les entitats de gestió no solen cobrir obres inèdites, com ara dibuixos o pintures similars fets per estudiants que no s’hagin fotografiat i imprès en revistes, llibres o altres publicacions, de manera que en aquests casos sempre s’ha d’acudir a l’estudiant per demanar-li autorització.

Llei de propietat intel·lectual, article 43

Mapes

Els mapes, com un mapa de carreteres, un mapa de paret o fins i tot un mapa turístic, solen ser obres protegides per drets d’autor. D’acord amb la Llei de propietat intel·lectual, els mapes es consideren obres protegides.

Còpia de personatges de còmic

Els personatges de còmic són obres protegides per drets d’autor. Per a la reproducció, la còpia i l’ús del personatge de còmic, es necessita el permís del titular dels drets. Per exemple, es poden dibuixar còpies de personatges de còmics per a un ús privat, però aquestes còpies no es poden utilitzar per a cap altra finalitat, com ara vendre’s o publicar-se a internet.

Incloure una imatge com a part d’una presentació pròpia

Està permès incloure una imatge d’internet com a part, per exemple, d’una presentació de PowerPoint que un professor utilitza a classe o d’un projecte dels alumnes, sempre que es compleixin els requisits del límit de citació. També pot estar permès l’ús de la imatge, per exemple, en les condicions d’ús d’un banc d’imatges o amb una llicència Creative Commons.

A internet, hi ha disponible una gran quantitat de material gràfic del qual es pot fer un ús que els titulars dels drets han autoritzat amb llicències Creative Commons o altres llicències obertes semblants. Aquests materials es poden utilitzar d’acord amb les condicions de la llicència. La llicència Creative Commons es compon de condicions definides per l’autor (amb icones) sobre com pot utilitzar-se la seva obra. Es tracta d’un material protegit per drets d’autor, l’ús del qual ha estat autoritzat per l’autor amb les condicions especificades. Una llicència Creative Commons sempre exigeix que l’autor i la llicència s’esmentin al costat de l’obra utilitzada. Llegeix més sobre les llicències Creative Commons.