Vigència dels drets d’autor

El termini de protecció determina la durada dels drets d’autor. Un cop vençut el període de protecció, l’obra pot usar-se lliurement sense cap tipus de permís, però sempre s’ha d’indicar el nom de l’autor de l’obra.

Vigència dels drets d’autor

El termini de protecció de les obres originàries de l’Espai Econòmic Europeu (EEE) és la vida de l’autor + 70 anys des del final de l’any de la seva mort. A més, a Espanya, per a aquells autors morts abans del 7 de desembre de 1987, el termini de protecció és de 80 anys.

Els drets d’explotació de les obres anònimes o pseudònimes duren 70 anys des de la seva divulgació lícita, excepte que se’n conegui l’autor, cas en què es té en compte la data de la seva mort.

En el cas de les obres en col·laboració, incloent-hi les obres cinematogràfiques i audiovisuals, duren tota la vida dels coautors i 70 anys des de la mort o declaració de mort de l’últim coautor supervivent. En el cas de les composicions musicals amb lletra, els drets d’explotació duren tota la vida de l’autor de la lletra i de l’autor de la composició musical, i 70 anys des de la mort o declaració de mort de l’últim supervivent, sempre que les seves contribucions hagin estat creades específicament per a la respectiva composició musical amb lletra.

El termini de protecció de les obres fotogràfiques és la vida de l’autor + 70 anys des del final de l’any de la seva mort.

El termini de protecció de les meres fotografies és de 25 anys des que es van fer. En el cas d’obres divulgades per parts, volums, entregues o fascicles que no siguin independents, i el termini de protecció de les quals comenci a transcórrer quan l’obra hagi estat divulgada de forma lícita, aquest termini es computa per separat per a cada element.

El termini de protecció dels drets connexos depèn de cada cas concret. Tots els terminis de protecció es computen des del dia 1 de gener de l’any següent al de la mort o declaració de mort de l’autor o al de la divulgació lícita, publicació o realització, segons escaigui.

Llei de propietat intel·lectual, articles 26 i 30

Els drets d’autor estan vigents tota la seva vida i durant 70 anys a comptar des de l’1 de gener de l’any següent a la seva mort.
En el cas d’autors morts abans del 7 de desembre de 1987, la durada del termini és de 80 anys i no de 70 anys des de la mort de l’autor.