Resum d’un projecte de vídeo

 1. IMATGES/VÍDEOS
  Amb caràcter general, es pot gravar i fer fotos en llocs públics. A l’hora de fer-ho, cal intentar no molestar.

  Si fotografies o graves persones, convé demanar-los permís.
 2. INCLOURE MÚSICA
  Per incloure música en un vídeo, cal el permís dels autors de la música. Pots consultar les entitats de gestió corresponents (per exemple, SGAE o SEDA) per obtenir l’autorització corresponent.

  Es pot afegir música als vídeos per a ús estrictament personal i domèstic. Si vols compartir el teu vídeo a internet, necessites el permís dels titulars dels drets de la música que hagis incorporat.

  També pots crear la teva pròpia música o utilitzar música que estigui a internet, l’ús de la qual estigui permès amb una llicència Creative Commons o una altra llicència similar. Consulta detingudament les condicions d’ús de les llicències Creative Commons, perquè no totes tenen el mateix abast.
 3. AFEGIR IMATGES COM A PART D’UN VÍDEO O UNA ANIMACIÓ
  Com a part d’un vídeo, pots afegir:
  a) Imatges preses per tu mateix.
  b) Imatges preses per altres persones.

  Amb permís de l’autor
  Pots demanar permís directament a l’autor o al titular dels drets.

  Per a l’ús d’imatges es pot consultar l’entitat de gestió de drets de propietat intel·lectual VEGAP.
  Pots fer servir imatges de tercers per incloure-les en un projecte de l’escola si compleixes els requisits del límit de citació, és a dir, si portes a terme aquesta incorporació a tall de citació, anàlisi, comentari o judici crític, sempre que ho facis amb una finalitat docent o de recerca i en citis l’autor i la font. Recorda que cal indicar les dades de l’autor en el teu treball.

  Amb una llicència Creative Commons
  Comprova les icones de la llicència per saber què pots fer. El símbol de la llicència Creative Commons i el nom de l’autor s’han d’indicar al costat de la imatge que s’ha utilitzat.

  Les obres en què el termini de protecció ha vençut es poden fer servir lliurement.
 4. INCLOURE UN VÍDEO COM A PART D’UN TREBALL PERSONAL
  Amb caràcter general, per fer servir un vídeo o una part en un treball personal, necessites el permís de l’autor o autors, llevat que en facis servir un fragment a l’empara del límit de citació. El permís es pot demanar a l’autor o al titular dels drets d’autor (per exemple, el productor), o s’ha pogut concedir amb una llicèn cia Creative Commons. Consulta detingudament les condicions d’ús de les diferents llicències Creative Commons.
 5. PUBLICACIÓ DE VÍDEOS
  Si publiques un vídeo a internet, comprova que tens els permisos per publicar tots els treballs que facis servir, així com per a les imatges, la música i els vídeos, i, en cas necessari, també el permís de publicació de les persones que apareixen.

Recorda que has d’indicar al vídeo les dades de l’autor, i també de les imatges i la música que facis servir.