Copiar per a ús personal

  • Per al teu ús personal, pots copiar música, pel·lícules, llibres, imatges, etc., sempre que duguis a terme aquestes còpies amb els teus mitjans i no en distribueixis les còpies.
  • Es poden fer còpies per a ús personal i per fer-les servir en un àmbit estrictament domèstic. No es poden utilitzar aquestes còpies de manera col·lectiva ni lucrativa, ni distribuir-les amb un preu.
  • Només es poden fer còpies d’obres adquirides legalment i de fonts legals.
  • Les còpies que es fan per a ús personal no es poden utilitzar per a una altra finalitat. La distribució i publicació a internet no és ús personal.
  • No es poden fer còpies de programes d’ordinador per a ús personal.
  • Tampoc no es poden fer còpies de gravacions pirates o compartides sense autorització, ni tan sols per a ús personal.