Imaxes/vídeos

  1. FOTOGRAFÍA E VÍDEO
    Poden facerse, con carácter xeral, fotos e vídeos en lugares públicos. Xéranse dereitos de autor para o autor das fotos e vídeos desde o momento da súa creación.

    Solicita o consentimento das persoas que fotografes ou aparezan nos teus vídeos.
  2. PUBLICACIÓN DE IMAXES OU VÍDEOS
    Facer fotos ou gravar vídeos non é o mesmo que publicar fotos e vídeos.

    A publicación de imaxes e vídeos non debe vulnerar a intimidade ou a honra das persoas que aparecen neles.

Para facer fotos e vídeos, e para publicalos, é aconsellable pedir permiso ás persoas que aparezan neles.

Antes de publicar, pensa se quererías que se publicase unha foto ou un vídeo teu semellante.