Resumo de Citar texto dunha fonte

 1. UN TEXTO PODE UTILIZARSE CITÁNDOO INDIRECTAMENTE
  ou sexa, facendo referencia ao texto ou directamente, ou sexa, citando o texto.

  Ao facer unha referencia, o contido do texto fonte segue sendo o mesmo que no texto orixinal: non debe distorsionarse a mensaxe nin cambiar o ton.
 2. REFERENCIA OU CITA INDIRECTA
  Unha referencia consiste en expresar un tema ou contido coas túas propias palabras. Á hora de facer referencias, é importante comprender correctamente de que trata o texto, ou sexa, atopar o alegato principal do texto e os argumentos que o apoian.

  Manuel di que o plaxio é ilegal. Segundo Manuel, o plaxio é ilegal.

  Ao facer unha referencia a un texto orixinal non deben facerse valoracións. Algúns verbos que indican valoración son, por exemplo, afirma e cre. Ás veces, é preciso mostrar a túa propia opinión a respecto do tema ou contido do texto. Nestas circun stancias, pode comentarse o contido do texto, en cuxo caso, se fala dunha referencia de comentario.

  Manuel cre [mais non o sabe con seguridade] que o plaxio é ilegal.
 3. CITAR OU CITA DIRECTA
  Unha cita directa significa escribir o texto orixinal ao pé da letra. A cita directa márcase entre comiñas, ás veces o texto citado vai en cursiva. Unha cita directa é curta e só debe usarse se é preciso para comprender o texto orixinal.

  Manuel di: «O plaxio é ilegal». «O plaxio é ilegal», di Manuel.
 4. PLAXIO
  Se citas o texto doutra persoa sen indicar a fonte ou reivindicas o texto doutra persoa como teu, trátase dunha cita non autorizada, ou sexa, de plaxio.

Lembra indicar o nome do autor e a fonte!